utwórz użytkownika
Logo
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
_logo_iis_ue3

Informacje WSS nr 3 w Rybniku

 
 

Komunikat dot. negocjacji w toku sporu zbiorowego z 4 maja 2018r.

 

W związku z zakończeniem w dniu 25.04.2019r. kolejnej tury rozmów Strony sporu sprecyzowały swoje stanowiska.

Strona społeczna złożyła propozycję zawieszenia akcji protestacyjnej do września 2019r. i podjęcie w tym miesiącu dalszych rozmów dotyczących wszystkich postulatów, pod warunkiem zawarcia porozumienia częściowego dot. zrealizowania postulatów ekonomicznych poprzez:

- podwyżkę od 1.06.2019r. dla całej Załogi Szpitala (wraz z pielęgniarkami i położnymi zatrudnionym na OIT, Bloku Operacyjnym, Trakcie Porodowym Stacji Dializ, Sali Zabiegowej Oddziału Okulistyki, Laryngologii i Urologii ) o 300 zł.,

- podwyżkę dla pozostałych pielęgniarek zatrudnionych na Oddziałach o 100 zł.,

przy czym wzrost ten nie wyklucza wzrost wynagrodzeń wszystkich pielęgniarek o 100 zł. wynikający z przepisów rozporządzeń regulujących wzrost systemowy wynagrodzeń pielęgniarek,

 

Pracodawca zaproponował dwie wersje porozumienia częściowego, w ramach którego akacja protestacyjna zostałaby zawieszona do stycznia 2020r. i wtedy nastąpiłby powrót do dalszych negocjacji i oraz wprowadziłby:

- podwyżkę wynagrodzeń dla wszystkich pracowników o 180 zł. od 1.06.2019r. lub

- podwyżkę dla wszystkich pielęgniarek o 100 zł., a dla wszystkich pozostałych pracowników o 250 zł. również od 1.06.2019r.

- zagwarantowanie automatycznych podwyżek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, którzy w styczniu danego roku nie będą otrzymywali minimalnego wynagrodzenia określanego przepisami ustawowymi.

Na tym spotkanie zakończono, zaś Strona Społeczna na piśmie wniosła o złożenie ostatecznej pisemnej propozycji Pracodawcy do 29.04.2019r.

 


 


APEL DO ZAŁOGI SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU

 

W związku z zarządzonym referendum w sprawie ponowienia strajku w naszym Szpitalu, wobec trwającego sporu zbiorowego wszczętego w maju 2018r., imieniem Dyrekcji Szpitala zwracam się do Załogi Szpitala z apelem o niepodejmowanie akcji strajkowej.

 

Szpital znajduje się w tragicznej sytuacji finansowej - strata za 2018r. osiągnęła poziom prawie 13 mln. złotych, zaś jej przyczyny to obniżenie kontraktu Szpitala do poziomu z roku 2015, w związku z wejściem do Sieci Szpitali, a także podwyżki wynagrodzeń jakie odbyły się poza systemem podwyżek finansowanych systemowo przez NFZ. Dla porządku podaję, iż prawie 92% przychodów bieżących Szpitala stanowi kontrakt z NFZ, stanowiąc źródło finansowania wynagrodzeń Pracowników.

 

Rozumiejąc oczywiście postulaty osób najniżej zarabiających, chcemy zwrócić uwagę na to, że ostatecznie wysokość wynagrodzeń poszczególnych grup zawodowych Szpitala nie plasuje Nas na końcu listy zarobków w szpitalach województwa.

 

Dla przykładu w poszczególnych grupach zawodowych średnie i najniższe wynagrodzenia wyglądają następująco:

Grupa personelu

Średnie wynagrodzenie zasadnicze

Najniższe wynagrodzenie

% osób z najniższym wynagrodzeniem

Administracja

3,248.95

2,135.00

2.06

Obsługa gospodarcza

2,187.13

2,185.00

98.58

Pielęgniarki

3,932.68

3,685.50

1.89

Lekarze medycyny

6,364.47

4,200.00

0.59

 

 

Dodatkowo przypominamy, iż zgodnie z przepisami regulującymi wzrost minimalnego wynagrodzenie w służbie zdrowia, od lipca br. planowane są kolejne podwyżki wynikające z tych przepisów.

 

W tym miejscu możemy zadeklarować chęć poprawienia sytuacji ekonomicznej grupy pracowników w której procent najniżej zarabiających jest największy, jednakże Szpitala na ten moment nie stać na podwyżkę o jaką wnosi Strona Społeczna, w sporze. Tym bardziej, że nie ma widoków na zwiększenie wartości kontraktu z NFZ - co przełożyłoby się na możliwość udzielenia podwyżek wynagrodzeń.

 

Ze swej strony (tak jak było to zapowiedziane podczas ostatnich negocjacji), w każdej chwili w której pojawia się widoki na zwiększenie środku pozyskiwanych przez Szpital w ramach kontraktu z NFZ Pracodawca jest gotów do rozmów o podwyżkach wynagrodzeń.

 

Powołując się na powyższe apeluję do Załogi o niepodejmowanie akcji strajkowej, która w żaden sposób nie rozwiąże problemów finansowych Szpitala a jedynie dołoży nowych.

 

Dyrekcja

 

 

 

 
Informacja dla Pacjentów

 

 

SP ZOZ WSS NR 3 w Rybniku w 2019 roku przeznacza do kasacji następującą dokumentację medyczną :

 

- historie choroby lata 1996-1997

- historie choroby lata 1994-1995 ( dotyczy oddziałów dziecięcych)

- historie choroby lata 1994 ( oddział Noworodków i Wcześniaków)

- dokumentacja Pogotowia Ratunkowego za lata 1996-1997

 

 

Osoby, które chcą uzyskać oryginał swojej dokumentacji medycznej proszone są o zgłaszanie się do Działu Organizacji I piętro pokój 80 z dowodem osobistym w celu wypełnienia wniosku o wydanie oryginału historii choroby w terminie do 15.04.2019r.

 

 
 

Mamy niezwykłą przyjemność poinformowania wszystkich korzystających ze świadczeń w Szpitalu, iż pomimo wielu trudności i trosk dnia codziennego, dotykają nas również bardzo przyjemne zdarzenia. Taki zdarzeniem jest zdobycie przez naszych Pracowników oraz sam Szpital nagród w plebiscycie Hipokrates 2018.

I tak:

 • pierwsze miejsce w kategorii Pielęgniarka Roku zajęła Pani Małgorzata Nogły,

 • drugie miejsce w kategorii Chirurg Roku zajął Pan Jarosław Słota

 • trzecie miejsce w kategorii Szpital Roku zajął SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

Przyjemność jest tym większa, iż o tym honorze zadecydowali Pacjenci Szpitala.

Naszym Pracownikom serdecznie gratulujemy!

Nagroda ta jest dla wszystkich Pracowników i Współpracujących ze Szpitalem osób tym większym dopingiem dla dalszego ulepszania jakości usług jakich udzielamy dla Was - naszych Pacjentów.

Dziękujemy! 

ZAKUP SYSTEMU MONITOROWANIA EMG
Zakup systemu monitorowania EMG wraz z wyposażeniem dla Centrum Diagnostyki, w ramach umowy dotacji nr 3745/ZD/2018 i 3746/ZD/2018 z dnia 27.08.2018 r., zawartej z Województwem Śląskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rybniku”.
Dostawca: COMED s.c., ul. 1 Maja 20/1, 75-800 Koszalin, koszt brutto: 75 600,00 zł. Finansowanie: środki województwa śląskiego: 74 730,00 zł, środki Szpitala: 870,00 zł.


 


Szpital zakupił system rehabilitacji kardiologicznej z wyposażeniem w ramach umowy dotacji nr 3745/ZD/2018 i 3746/ZD/2018 z dnia 27.08.2018 r., zawartej z Województwem Śląskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rybniku”. W skład systemu rehabilitacji kardiologicznej wchodzą m.in.: kompletny zestaw komputerowy z oprogramowaniem do wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej (1 zestaw), ergometry (14 szt.), bieżnia (1 szt.).
Dostawca: Witold Tomczak ITAM - SYSTEM, ul. Franklina Roosevelta 118, 41-800 Zabrze, koszt brutto: 279 504,00 zł. Finansowanie: środki budżetu Państwa (Wojewoda Śląski) 223 000,00 zł, środki województwa śląskiego 52 600,00 zł oraz środki Szpitala 3 904,00 zł.


 
Zakup systemu nadzoru położniczego w ramach umowy dotacji nr 3745/ZD/2018 i 3746/ZD/2018 z dnia 27.08.2018 r., zawartej z Województwem Śląskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rybniku”. W skład systemu nadzoru położniczego wchodzą m.in.: kardiotokografy (4 szt.) do monitorowania ciąży bliźniaczej, pojedynczej i parametrów życiowych matki, centrala monitorująca (1 zestaw), drukarka (1 szt.).
Dostawca: Witold Tomczak ITAM - SYSTEM, ul. Franklina Roosevelta 118, 41-800 Zabrze, koszt brutto: 222 804,00 zł. Finansowanie w 100% ze środków budżetu Państwa (Wojewoda Śląski). 

Oddział Urologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku wzbogacił się w nowy laser holmowy Quanta System Cyber Ho 60 W. Jest to urządzenie najnowszej generacji dzięki, któremu będziemy mogli szybciej, skuteczniej i bezpieczniej leczyć Pacjentów Oddziału. Urządzenie tego typu służy przede wszystkim do skutecznego i szybkiego kruszenia kamieni zlokalizowanych w dowolnym odcinku układu moczowego. Jako, że kamica układu moczowego jest jednym ze schorzeń, z którym nasi Pacjenci borykają się najczęściej, urządzenie to jest już wykorzystywane do co najmniej kilku zabiegów dziennie. Dodatkowo dzięki wysokiej mocy posiada ono również inne zastosowania między innymi podczas endoskopowej enukleacji gruczołu krokowego, usuwaniu guzów pęcherza moczowego, moczowodów czy też miedniczki nerkowej. Na zdjęciach prezentujemy samo urządzenie oraz obraz z jego pracy podczas kruszenia kamienia w pęcherzu moczowym. 


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
wśród 100 najlepszych Szpitali w Polsce

Szanowni Państwo, Pacjenci i Pracownicy!
Miło nam poinformować, iż Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku znalazł się w pierwszej setce najlepszych Szpitali w Polsce.
Należy podkreślić, że jest to reprezentacja szpitali spośród ok. 800 placówek medycznych w kraju, która odważyła się porównać i ocenić przez ekspertów z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, jednostki podległej Ministerstwu Zdrowia.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku, zdobył 15 miejsce
w ogólnopolskiej klasyfikacji najlepszych Szpitali w kategorii: Sieć Szpitali Poziom II. Oprócz tego 5 miejsce w kategorii najlepszych szpitali w województwie śląskim.
W klasyfikacji szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych Szpital zajął 50 miejsce w Polsce. Tym samym Szpital potwierdził wysoką pozycję wśród najlepszych szpitali w kraju. Cieszymy się z tych ocen, gratulujemy i dziękujemy wszystkim pracownikom naszego Szpitala.
                                                                                                        Dyrekcja
 


Zakup systemu monitorowania pacjenta w ramach umowy dotacji nr 1486/ZD/2018 z dnia 02.05.2018 r., zawartej z Województwem Śląskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Oddziału Intensywnej Terapii SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku poprzez zakup aparatury i sprzętu medycznego”. W skład systemu monitorowania pacjenta wchodzą m.in.: monitory intensywnej terapii (11 szt.), moduły transportowe (12 szt.), centrala monitorująca (1 zestaw), moduły do pomiaru kapnografii, temperatury i PICCO (3 szt.).
Dostawca: Viridian Polska Sp. z o.o., ul. Morgowa 4, 04-224 Warszawa, koszt brutto: 738 073,08 zł, środki województwa śląskiego 729 500,00 zł. 


Zakończono inwestycję w zakresie "Modernizacja pomieszczenia umożliwiającego mycie i dezynfekcję środków transportu", stanowiące realizację Programu Dostosowawczego do wymogów Unii Europejskiej. Koszt inwestycji opiewał na kwotę 96 900,00 zł. Szpital uzyskał dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 84 000,00 zł, w pozostałym zakresie sfinansował z źródeł własnych.
 W dniu 30.11.2018 r. Kapituła Czarnego Diamentu przyznała Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu tę wyjątkową nagrodę.
W uznaniu dla naszej placówki  za zasługi dla śląska w zakresie zmian organizacyjnych, operacyjnych, finansowych oraz inwestycyjnych.
Nagrodę odbierał Zastępca Dyrektora d/s Lecznictwa Wojciech Kreis.


 

 
Podziękowanie

 

    Dyrekcja WSS Nr 3 w Rybniku składa serdeczne podziękowania dla Fundacji mAli wspaniali

za pomoc w organizacji zbiórki z której zakupiono pomoce szkolne i komputer na oddział pediatrii.

Darowizny rzeczowe umilą pobyt a także ułatwią pracę personelowi tegoż oddziału.

 

Poniżej otrzymane sprzęty:
 • narzuta – 2 szt

 • drukarka laserowa Brother

 • art. biurowe

 • termometr bezdotykowy – 3 szt

 • zestaw komputerowy

 • waga SECA niemowlęca

 • koce 130x170 6 sztuk

 • kocyki niemowlęce 3 sztuki

 • termometry pod pachę 5 sztuk

 • pulmogain

 • pulsoksymetr klipsowy dla dzieci

 • waga kolumnowa SECA 799/220 klasa III ze wzrostomierzem legalizowana
   


 


Komunikat

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 26 września 2018r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim z udziałem Ministra Zdrowia p. prof. Łukasza Szumowskiego oraz Wojewody Śląskiego p. Jarosława Wieczorka podpisano umowę na dofinansowanie SOR naszego Szpitala na kwotę 443 900zł. przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. 


W Oddziale Urologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku wykonano po raz pierwszy zabiegi endoskopowe z powodu rozrostu gruczołu krokowego z użyciem lasera diodowego. Zabiegi z użyciem energii laserowej są nowocześniejszą formą leczenia zabiegowego łagodnego rozrostu stercza w stosunku do klasycznej endoskopowej elektroresekcji. Przewaga tego rodzaju zabiegu polega w głównej mierze na niemal całkowitym wyeliminowaniu krwawienia śródoperacyjnego co skraca przebieg zabiegu i zmniejsza znacząco ryzyko okołooperacyjne u chorego oraz umożliwia jego wykonanie nawet u bardziej obciążonych chorobami towarzyszącymi chorych. Operowani pacjenci w dobrym stanie w krótkim czasie po zabiegu zostali wypisani do domu.

 


Inicjatywa „ANGELS” pod patronatem Europejskiej Organizacji Udarowej (ESO)  przyznała „Złotą Nagrodę” dla Pododdziału Udarowego Oddziału Neurologicznego WSS nr 3 w Rybniku. Wyróżnienie jest uhonorowaniem dobrej opieki nad pacjentem z udarem mózgu, potwierdzając wysoką jakość procedur w rybnickim szpitalu. Aby uzyskać nagrodę należało spełnić kryteria obejmujące między innymi stosowanie nowoczesnej metody leczenia trombolitycznego u  chorych w ostrej fazie udaru mózgu oraz krótki czas wdrożenia procedur diagnostycznych i terapeutycznych. Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym WSS Nr 3 w Rybniku jest pierwszym na Śląsku oraz jednym z 12 oddziałów w Polsce uhonorowanych Nagrodą Angels. 
Globe_tile_icon
Szpital on-line

Możesz korzystać z rezerwacji on-line.

Załóż konto na portalu,
wybierz poradnię
i zarezerwuj wizytę przez Internet!

Pointer_tile_icon
Jak nas znaleźć

SPZOZ
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3
ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

tel.: 32-42-91-251
fax.: 32-42-28-272
email: szpital@szpital.rybnik.pl