SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

praktyki, staże

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ PRAKTYCZNYCH W SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU

.

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ PRAKTYCZNYCH W SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU

Dane administratora

Administratorem danych osobowych pacjentów jest:

SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku.

ul. Energetyków 46

44 - 200 Rybnik

tel. 32 429 12 51

fax. 32 422 82 72

www.szpital.rybnik.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych:

iodo@szpital.rybnik.pl
 

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe uczestników szkoleń praktycznych w ramach praktyk zawodowych w ramach studiów I/II stopnia kształcenia podyplomowego/stażu zawodowego SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku przetwarzane są w celu realizacji umowy z instytucją zlecającą przeprowadzenie przedmiotowych szkoleń co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora art. 6 lit. f RODO.
Dane przetwarzane również będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących: sposobu organizacji, realizacji i dokumentowania praktyk i staży, przepisów BHP, SANEPID, ODO i innych branżowych aktów prawnych dotyczących Administratora art. 6 ust 1c RODO


 

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane uczestników mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, dostawcom usług (np. technicznych, organizacyjnych, teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym), organom administracji publicznej, samorządom zawodowym, związkom zawodowym.


Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe uczestników SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku przechowywane są przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji finansowej tj. nie dłużej niż 5 lat podatkowych.


Prawa przysługujące pracownikom w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz prawo do złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody w dowolnym momencie jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00; fax. 22 531 03 01

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


.