SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności serwisu

Deklaracja dostępności serwisu www.szpital.rybnik.pl


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu www.szpital.rybnik.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.szpital.rybnik.pl.
 

W ramach serwisu www.szpital.rybnik.pl Szpital publikuje deklarację dostępności w zakładce „Deklaracja dostępności cyfrowej” tej strony.

Data publikacji strony internetowej: 2014.07.01
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023.03.29.
 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych. W chwili obecnej trwają prace związane z zapewnieniem pełnej dostępności cyfrowej zawartości strony internetowej Szpitala.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023.03.29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ireneusz Magiera, adres poczty elektronicznej dostepnosccyfrowa@szpital.rybnik.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 429 15 58. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,

  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi

  • sposób kontaktu,

  • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

 

Do wszystkich budynków prowadzą wejścia dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Ruch między piętrami umożliwiają windy dostosowane do potrzeb tych osób.

Do obiektu WSS nr 3 w Rybniku można dojechać samodzielnie (parking przed budynkiem numer 2, 3, 6 w strefie płatnego parkowania; przed wejściem głównym SOR znajduje się siedem a na parkingu głównym osiem oznakowanych miejsc postojowych przeznaczonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych) lub środkami komunikacji publicznej.

Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanek „R-k Orzepowice Szpital Woj.”

Przy wejściu na SOR znajduje się posterunek ochrony- możliwość udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym.

W łączniku między budynkiem 2 i 3 znajduje się platforma przyschodowa, umożliwiająca osobom z dysfunkcją ruchową- poruszającym się na wózkach dostęp do: sali konferencyjnej, toalety dla osób niepełnosprawnych. Aby z niej skorzystać należy użyć interkomu lub zadzwonić pod numer 32 429 26 43.

Alternatywne ścieżki komunikacyjne do budynku numer 3 dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

  • wyjazd na drugie piętro windami w budynku numer 2 a następnie udanie się łącznikiem do budynku numer 3

  • wejście główne do pawilonu numer 3 – obok postoju karetek – następnie skorzystanie z wind

  • wejście główne do pawilonu numer 5 (łóżkowego) – następnie bezpośrednio do pawilonu numer 3.

Sala konferencyjna w budynku numer 3 jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku.