SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Informacje dla lekarzy

Informacje dotyczące odbycia stażu przez lekarzy w naszym szpitalu.

Informujemy, że SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku przyjmuje lekarzy na odbywanie staży do specjalizacji jedynie na podstawie poniżej zamieszczonego wzoru porozumienia ramowego (zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2023r. w sprawie lekarzy i lekarzy dentystów, w którym zostały dodane 2 punkty tj.: § 5 ppkt. 3, oraz § 6 pkt. 3) oraz wystawionego do niego skierowania podpisanego przez osoby reprezentujące podmiot kierujący. Ww. dokumenty powinny być złożone najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem stażu. Lekarz w dniu rozpoczęcia stażu jest zobowiązany stawić się w Dziale Organizacyjnym (pok. 81) celem dopełnienia formalności związanych z obowiązkowymi szkoleniami.
Przypominamy o konieczności każdorazowego ustalenia terminu stażu z Kierownikiem/Ordynatorem Oddziału.
Wzór porozumienia ramowego do staży kierunkowych w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku.docx | 24,9 KB

Informujemy, że szpitale które chcą podpisać porozumienie ramowe z naszą placówką, zobowiązane są do przysłania powyższego porozumienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Pragniemy nadmienić iż ww. porozumienie zawiera dwa dodatkowe punkty tj: § 5 pkt. 3, oraz § 6 pkt. 3.