SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

eCareMed

eCareMedNazwa projektu:
„eCareMed – elektroniczna dokumentacja medyczna oraz e-usługi w celu wsparcia procesów akredytacyjnych w SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku”.

Celem projektu: jest zwiększenie dostępności e-usług publicznych poprzez stworzenie
do 31.12.2022 r. sieci Szpitali, w ramach której będą przetwarzane (gromadzone, analizowane i udostępniane) dane medyczne, dzięki czemu będą one dostępne dla pacjenta
i upoważnionych pracowników jednostek medycznych i administracyjnych w miejscu
i czasie, których są potrzebne. Ma to również na celu wzmocnienie więzi pomiędzy jednostkami współpracującymi oraz wzrost ich konkurencyjności poprzez stosowanie nowoczesnych kanałów współpracy, automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych. Cel powyższy jest zgodny z celem szczegółowym Priorytetu inwestycyjnego 2.3.,
tj. wzmocnienie zastosowań TIK (ang.ICT) dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Planowane efekty: wdrożenie projektu usprawni i zminimalizuje czas oczekiwania pacjenta na diagnostykę, leczenie i rehabilitację oraz zwiększy dostęp lekarzy do wyników badań pacjenta.


 

Planowana wartość Projektu:

9 401 450,00 zł.

Wartość dofinansowania Projektu:

7 990 000,00 zł.

Wkład własny:

1 411 450,00 zł.

Planowane dofinansowanie UE w %

85 %


 


 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl”

 
Sposób zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko opisany jest tutaj: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/