Nazwa projektu: eCareMed – elektroniczna dokumentacja medyczna oraz e-usługi w celu wsparcia procesów akredytacyjnych w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku.

Cel projektu: Zwiększenie dostępności e-usług publicznych poprzez stworzenie sieci Szpitali, w ramach której będą przetwarzane (gromadzone, analizowane i udostępniane) dane medyczne, dzięki czemu będą one dostępne dla pacjenta i upoważnionych pracowników jednostek medycznych i administracyjnych w miejscu i czasie, których są potrzebne. Ma to również na celu wzmocnienie więzi pomiędzy jednostkami współpracującymi oraz wzrost ich konkurencyjności poprzez stosowanie nowoczesnych kanałów współpracy, automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych. Cel powyższy jest zgodny z celem szczegółowym Priorytetu inwestycyjnego 2.3., tj. wzmocnienie zastosowań TIK (ang. ICT) dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Planowane efekty: Wdrożenie projektu usprawni i zminimalizuje czas oczekiwania pacjenta na diagnostykę, leczenie i rehabilitację oraz zwiększy dostęp lekarzy do wyników badań pacjenta.

Planowane wydatki ogółem: 12 546 066,24 zł
Planowane wydatki kwalifikowalne: 12 392 335,65 zł
Planowane dofinansowanie UE: 10 532 072,96 zł
Planowany wkład własny kwalifikowalny: 1 860 262,69 zł
w tym:
Dofinansowanie Województwa Śląskiego: 1 703 691,00 zł
Planowany kwalifikowalny wkład SP ZOZ WSS nr 3: 156 571,69 zł

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie rpo.slaskie.pl


Sposób zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko opisany jest tutaj.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 15 marzec 2024 13:42 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 10 kwiecień 2024 09:19 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 11:31 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 czerwiec 2024 14:29 Super User