Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.szpital.rybnik.pl.

W ramach serwisu, Szpital publikuje deklarację dostępności w zakładce "Deklaracja dostępności cyfrowej" tej strony.
Data publikacji strony internetowej: 01.07.2014,
Data ostatniej dużej aktualizacji: 13.05.2024.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 29.03.2023. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 13.05.2024.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ireneusz Magiera, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można sie także dzwoniąc na numer 32 429 1558. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formatach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, odpisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także okrślić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy, niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny moze zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej powyższej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego:
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku

Adres organu odwoławczego:
ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

Adres e-mail organu odwoławczego:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer telefonu organu odwoławczego:
32 429 1254

Dostępność architektoniczna

Do wszystkich budynków prowadzą wejścia dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Ruch pomiędzy piętrami umożliwiają windy dostosowane do potrzeb tych osób.
Do obiektu WSS nr 3 w Rybniku można dojechać samodzielnie (parking przed budynkiem 2, 3, 6 w strefie płatnego parkowania, przed wejściem głównym SOR znajduje się siedem, a na parkingu głównym osiem oznakowanych miejsc postojowych przeznaczonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych) lub środkami komunikacji publicznej.
Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanek "R-k Orzepowice Szpital Woj."
Przy wejściu na SOR znajduje się posterunek ochrony – możliwość udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym.
W łączniku między budynkiem 2 i 3 znajduje się platforma przyschodowa umośliwiająca osobom z dysfunkcją ruchową – poruszającym się na wózkach dostęp do: sali konferencyjnej, toalety dla osób niepełnosprawnych. Aby z niej skorzystać należy użyć interkomu lub zadzwonić pod numer 32 429 2643.
Alternatywne ścieżki komunikacyjne do budynku numerr 3 dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

  • wyjazd na drugie piętro windami w budynku numer 2, a następnie udanie się łącznikiem do budynku numer 3,
  • wejście główne do pawilonu numer 3 – obok postoju karetek – następnie skorzystanie z wind,
  • wejście główne do pawilonu numer 5 (łóżkowego) – następnie bezpośrednio do pawilonu numer 3.

Sala konferencyjna w budynku numer 3 jest przystosowana dla osób poruszających się na wózku.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 29 luty 2024 13:25 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 luty 2024 13:27 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 11:06 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 kwiecień 2024 08:58 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 15 maj 2024 11:28 Maciej Szczepanik