Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

 1. Okazywania szacunku dla praw innych pacjentów,
 2. Przestrzegania zasad współżycia społecznego, szczególnie poszanowania godności, intymności, przekonań i zasad moralnych oraz życzliwego i kulturalnego odnoszenia się do innych pacjentów, odwiedzających i personelu Szpitala,
 3. Przestrzegania zasad higieny osobistej oraz stosownego ubioru (np. piżama, dres),
 4. Utrzymywanie ładu i porządku w miejscu pobytu,
 5. Stosowania się do ustalonego porządku organizacyjnego na oddziale, w szczególności przebywania w sali w porach obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych oraz w czasie wydawania posiłków,
 6. Przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22:00 – 06:00 i przebywania w tym czasie na oddziale,
 7. Zgłaszania każdorazowo pielęgniarce zamiaru opuszczenia oddziału (np. w celu dokonania zakupów w sklepiku szpitalnym),
 8. Dostarczenia personelowi pełnej informacji o przebytych i obecnych chorobach oraz wszystkich aspektach medycznych mogących pomóc w leczeniu,
 9. Poinformowania lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach niezwiązanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji. Używanie tych leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody tego lekarza,
 10. Stosowania się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, techników i innego personelu medycznego zarówno w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego, jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych,
 11. Stosowania się do uzgodnionego planu diagnostyki i leczenia oraz zaleceń medycznych i diety,
 12. Poszanowania mienia Szpitala,
 13. Przestrzegania zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych,
 14. Przestrzegania obowiązku pozostawiania ubrań (na czas hospitalizacji) w "Depozycie Ubraniowym" i korzystania z możliwości zdeponowania rzeczy wartościowych w "Depozycie Rzeczy Wartościowych SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku",
 15. Korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń (np. laptopów, MP3, itp.) w sposób nie ztwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i personelu Szpitala, ani zakłócający działania aparatury i urządzeń medycznych i poza godzinami ciszy nocnej. Dyrektor Szpitala może określać strefy i pomieszczenia, w których obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych,
 16. Przestrzegania zakazu obrotu, posiadania i używania alkoholu, narkotyków i środków odurzających oraz palenia papierosów na terenie Szpitala,
 17. Przestrzegania Regulaminu Porządkowego i innych przepisów obowiązujących na terenie Szpitala oraz przepisów BHP i P/POŻ.

Obowiązki Pacjenta korzystającego z usług ambulatoryjnych
Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

 • Okazywania szacunku dla praw innych pacjentów,
 • Przestrzegania zasad współżycia społecznego, szczególnie poszanowania godności, intymności, przekonań i zasad moralnych oraz życzliwego i kulturalnego odnoszenia się do innych pacjentów, odwiedzających i personelu Szpitala,
 • Przestrzegania zasad higieny osobistej oraz stosownego ubioru,
 • Utrzymywania ładu i porządku w miejscu pobytu,
 • Stosowania się do ustalonego porządku organizacyjnego w Przychodni / Dziale,
 • Dostarczenia personelowi pełnej informacji o przebytych i obecnych chorobach oraz wszystkich aspektach medycznych mogących pomóc w leczeniu,
 • Stosowania się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego zarówno w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego, jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych,
 • Stosowania się do uzgodnionego planu diagnostyki i leczenia,
 • Poszanowania mienia Szpitala,
 • Przestrzegania zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych,
 • Korzystania z telefonów komórkowych w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i personelu Szpitala, ani zakłócający działania aparatury i urządzeń medycznych i poza godzinami ciszy nocnej. Dyrektor Szpitala może określić strefy i pomieszczenia, w których obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych,
 • Przestrzegania zakazu obrotu, posiadania i używania alkoholu, narkotyków i środków odurzających oraz palenia papierosów na terenie Szpitala,
 • Przestrzegania Regulaminu Porządkowego i innych przepisów obowiązujących na terenie Szpitala oraz przepisów BHP i P/POŻ,
 • Informowania o konieczności zmiany wyznaczonych terminów (w Przychodni / Dziale).

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 19 luty 2024 12:11 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 luty 2024 12:21 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 luty 2024 13:19 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 10:56 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 czerwiec 2024 13:11 Super User