Zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala

 1. Skierowanie od lekarza (nie jest wymagane od pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia oraz od kobiet zgłaszających się do porodu),
 2. Karta ubezpieczenia zdrowotnego – dyskietka (dotyczy osób należących do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia),
 3. Dowód ubezpieczenia – dokumentami potwierdzającymi prawo do świadczeń zdrowotnych są:
  • dla osób pracujących, które są pracobiorcami:
   • poświadczone pieczęcią i podpisem pracodawcy z aktualną datą kopie formularzy ZUS (jeden z trzech wymienionych): ZUS ZUA, ZUS RMUA lub ZUS ZZA,
   • zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, wystawione przez pracodawcę, potwierdzone pieczęcią i podpisem, z aktualną datą,
   • aktualnie potwierdzona przez płatnika legitymacja ubezpieczeniowa – ważność 30 dni od daty potwierdzenia (przez 30 dni po ustaniu zatrudnienia – zwolnieniu – przysługuje prawo do bezpłatnych świadczeń).
  • dla osób prowadzących działalność gospodarczą:
   • druk ZUS ZUA i potwierdzenie opłacenia składek w postaci wyciągu z konta bankowego zawierającego informację o składce na ubezpieczenie zdrowotne (potwierdzone pieczęcią i podpisem właściciela) lub zaświadczenia pocztowego, ostatni dowód wpłaty na ubezpieczenie zdrowotne (z aktualną datą).
  • dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy lub otrzymujących świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej:
   • zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego wydane przez płatnika składek – Powiatowy Urząd Pracy lub Ośrodek Pomocy Społecznej, poświadczone pieczęcią, z aktualną datą.
  • dla osób ubezpieczonych w KRUS:
   • zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego z KRUS (lub dowód ostatniej wpłaty), poświadczone pieczęcią, z aktualną datą.
  • dla emerytów i rencistów, otrzymujących świadczenia z ZUS:
   • ostatni odcinek emerytury lub renty, jeśli jest aktualnie dostarczany przy wypłacie świadczenia,
   • nowa legitymacja emeryta / rencisty (plastikowa),
   • decyzja o przyznaniu emerytury lub renty.
  • dla członków rodzin, ubezpieczanych przez swoich bliskich (współmałżonków, rodziców, dziadków itp.):
   • jeśli osoba ubezpieczająca jest pracobiorcą – oprócz druku ZUS ZUA, ZUS RMUA czy ZUS ZZA – druk ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA, poświadczony pieczęcią i podpisem pracodawcy, z aktualną datą, albo aktualnie potwierdzona przez płatnika legitymacja ubezpieczeniowa – ważność 30 dni od daty potwierdzenia, z wpisanymi członkami rodziny, uprawnionymi do bezpłatnych świadczeń,
   • jeśli osoba ubezpieczająca prowadzi działalność gospodarczą – kopia druku ZUS ZCZA z pieczęcią ZUS, poświadczona przez ubezpieczającego, z aktualną datą oraz potwierdzenie opłacenia składek w postaci wyciągu z konta bankowego zawierającego informację o składce na ubezpieczenie zdrowotne (potwierdzone pieczęcią i podpisem właściciela) lub zaświadczenia pocztowego ostatni dowód wpłaty na ubezpieczenie zdrowotne (z aktualną datą),
   • jeśli osoba ubezpieczająca jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy – zaświadczenie z PUP z adnotacją o zgłoszeniu członka (członków) rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, data urodzenia, data zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego),
   • jeśli osoba ubezpieczająca otrzymuje świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej – zaświadczenie, że przy jej świadczeniu członek rodziny został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego,
   • jeśli osoba ubezpieczająca jest ubezpieczona w KRUS – zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie członka (członków) rodziny do ubezpieczenia w KRUS,
   • jeśli osoba ubezpieczająca jest emerytem lub rencistą – oprócz ostatniego odcinka emerytury lub renty albo nowej legitymacji ZUS – zaświadczenie z ZUS z informacją o zgłoszeniu członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto członkowie rodziny – dzieci powyżej 18 roku życia zobowiązani są przedstawić ważną legitymację szkolną lub studencką.
 4. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość, zawierający numer PESEL,
 5. NIP własny (osoby pracujące),
 6. NIP zakładu pracy (osoby pracujące),
 7. Dokumentacja medyczna istotna dla podejmowanego leczenia szpitalnego (wyniki badań lekarskich, badań dodatkowych – laboratoryjnych i obrazowych, ostatnie karty wypisowe ze szpitala lub inne ważne dokumenty dot. stanu zdrowia, jeżeli są posiadane).

W przypadku braku dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne oraz w razie braku skierowania, kiedy jest ono wymagane, koszty udzielonego świadczenia zdrowotnego pokrywa pacjent we własnym zakresie.

W przypadku stanu nagłego dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne mogą zostać przedstawione w innym czasie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o ile chory nadal przebywa w szpitalu.

Jeżeli przedstawienie dokumentów potwierdzających ubezpieczenie w w/w terminie nie jest możliwe, dokumenty te mogą być przedstawione w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 16 luty 2024 14:00 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 luty 2024 14:03 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 luty 2024 14:04 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 luty 2024 14:05 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 luty 2024 14:05 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 luty 2024 14:07 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 luty 2024 14:08 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 luty 2024 14:09 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 luty 2024 09:11 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 kwiecień 2024 12:01 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 kwiecień 2024 12:06 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 kwiecień 2024 10:56 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 czerwiec 2024 13:06 Super User