SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Prawa pacjenta

Zgodnie z „Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”
z dnia 6 listopada 2008r.(z póź. zmianami)
 
 
Zapewniamy:
 
1.   Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
       (Rozdział 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
2.   Prawo pacjenta do informacji
       (Rozdział 3 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
3.   Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
      
(Rozdział 3a Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
4.   Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
       (Rozdział 4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
5.   Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń                        zdrowotnych
       (Rozdział 5 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
6.   Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
       (Rozdział 6 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
7.   Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
       (Rozdział 7 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
8.   Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia        lekarza
       (Rozdział 8 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
9.   Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
       (Rozdział 9 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
10. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
        (Rozdział 10 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
11. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w                        depozycie
       (Rozdział 11 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

 
Pełny tekst ,,Ustawy o prawach pacjenta  i Rzeczniku Praw Pacjenta”                                               dostępny jest w punkcie pielęgniarskim
 
 

 

 

Skargi i wnioski

Wszelkiego rodzaju komentarze, opinie, sugestie, skargi dotyczące naszego Szpitala
i świadczonych usług są mile widziane i mają wpływ na podnoszenie jakości usług medycznych.
 
Pacjentowi, jego rodzinie lub opiekunowi przysługuje prawo do:

  1. zwrócenia się z prośbą o interwencję do:
Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa, Kierownika Oddziału/Działu, Naczelnej Pielęgniarki,
Pielęgniarki / Położnej Oddziałowej / Koordynującej, Koordynatoracodziennie w dni robocze godzinach 13.30 – 14.30
 
  1. złożenia skargi do:
Dyrektora
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku
  ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik tel. 032/ 429 12 54 adres e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Uwaga: Skargi anonimowe nie będą rozpatrywane!
 
Pełnomocnika ds.  Praw Pacjenta
 przy SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku
 wtorek i czwartek od godz. 12:00 do godz. 14:30 w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 adres e-mail: rpp@szpital.rybnik.pl
 
Biura Działu Skarg i Wniosków
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
 ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, tel.:  32/ 735 05 45, adres e-mail: kancelaria@nfz-katowice.pl
 
Narodowego Funduszu Zdrowia
Departament Spraw Świadczeniobiorców, Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala
ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa,
faks: (22) 572 63 30, adres e-mail:
sekretariat.skargi@nfz.gov.pl
 
Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej Śląskiej Izby Lekarskiej
 ul. Grażyńskiego 49 A, 40-126 Katowice, tel.: 32/ 6044240 adres e-mail: oroz@izba- lekarska.org.pl
 
Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
ul. Francuska 16, 40-027 Katowice, tel.: 510 132 171 adres e-mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl
 
Rzecznika Praw Pacjenta,
ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa , tel.: 22/ 532 82 50, fax: 22/ 532 82 30;
adres e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl
Bezpłatna infolinia: 0-800-190-590 czynna całodobowo przez 7 dni w tygodniu