SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

pracownicy - formularz

 

 

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku

 

Imię nazwisko pracownika: ………………………………………………………………….

 

PESEL …………………………………………………….

 

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

PRACOWNIKÓW SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU

 

 

Dane administratora

Administratorem danych osobowych pacjentów jest:

SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku.

ul. Energetyków 46

44 - 200 Rybnik

tel. 32 429 12 51

fax. 32 422 82 72

www.szpital.rybnik.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych: iodo@szpital.rybnik.pl.

 

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe pracowników SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku przetwarzane są w celu dokonywania wszelkich czynności z zakresu prawa pracy w związku z zatrudnieniem, w celu wykonania umowy lub na podstawie udzielonej zgody przez pracownika (art. 6 ust. 1 lit. a, b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO)) oraz przepisów ustawy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji celu. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało nie zawarciem umowy o pracę.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe pracowników mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, dostawcom usług (np. technicznych, organizacyjnych, teleinformatycznych, firmom kurierskim
i pocztowym), organom administracji publicznej, samorządom zawodowym, związkom zawodowym.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe pracowników SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku przechowywane są przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Prawa przysługujące pracownikom w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Pracownikom SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz prawo do złożenia oświadczenia
o wycofaniu zgody w dowolnym momencie jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e)
i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Pracownikom SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe pracowników SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


 


 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Informacją na temat przetwarzania danych osobowych
w
SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku oraz że zostałem/łam poinformowany/a o dostępności ww. informacji na stronie internetowej Szpitala www.szpital.rybnik.pl oraz na tablicach informacyjnych.

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………

Data, podpis pracownika