SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

monitoring wizyjny

 

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku

 

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA  TERENIE SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU

W SYSTEMIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Dane administratora

Administratorem danych osobowych pacjentów jest:

SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku.

ul. Energetyków 46; 44 - 200 Rybnik

tel. 32 429 12 51; fax. 32 422 82 72

www.szpital.rybnik.pl

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych: iodo@szpital.rybnik.pl

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są w celu:

  1. Zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, w tym w celu zabezpieczenia dokumentacji medycznej i innych informacji, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO),

  2. Zapewnienia możliwości stałej obserwacji pacjentów na podstawie przepisów art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Administrator informuje, że nie jest w stanie zidentyfikować wszystkich osób, których wizerunek jest rejestrowany
w systemie monitoringu wizyjnego.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są: wizerunek osób, daty i godziny zapisu, numery rejestracyjne pojazdów.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prawem przewidzianym lub administrator poweźmie wiadomość, że mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin przechowywania może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Prawa przysługujące osobom przebywającym na terenie SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Pacjentom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00; fax. 22 531 03 01

Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.