SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Informacje dla pacjentów

 
 1. TRIAGE
 2. Przyjęcie do szpitala
 3. Przyjęcie do poradni specjalistycznej
 4. Dojazd do szpitala i parking
 5. Obowiązki pacjenta
 6. Odwiedziny
 7. Obuwie i odzież ochronna
 8. Depozyt ubraniowy
 9. Cennik
 10. Pomoc duszpasterska 
 11. Infrastruktura
 12. Udostepnienie dokumentacji medycznej
 13. Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko
 14. Załączniki
 

TRIAGE

Zgodnie z dyspozycją § 6 ust 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.06.2019 w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, a także maksymalnego czasu, o którym mowa w § 13 ust 1 i § 12 ust 3 pkt 2 i 3 ww. Rozporządzenia, informuję co następuje:

1. Pacjenci zakwalifikowani wg procedury TRIAGE do kolorów : niebieskiego i zielonego mogą w godzinach od 8:00 – 16:00 udać się do jednostki udzielającej świadczeń z zakresu POZ natomiast w godz od 16:00 – 8:00 oraz w dni wolne i świąteczne mogą udać się do punktu udzielającego świadczeń zdrowotnych w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej znajdującego się w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku w pawilonie nr 6.

W przeciwnym razie czas oczekiwania na udzielenie świadczeń w SOR będzie wynosił dla koloru zielonego – 120 min oraz dla koloru niebieskiego – 240 min.

2. Informujemy, iż maksymalny czas na podjęcie decyzji przez lekarza SOR:

- na skierowanie Pacjenta na inny Oddział Szpitala wynosi 24 godz.

- na odmowę przyjęcia na Oddział SOR osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowia wynosi 4 godz.


 

 

Przyjęcie do szpitala

Zestaw dokumentów niezbędnych przy przyjęciu do szpitala:

1. Skierowanie od lekarza (nie jest wymagane od pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia oraz od kobiet zgłaszających się do porodu)

2. Karta ubezpieczenia zdrowotnego – dyskietka (dotyczy osób należących do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia),

3. Dowód ubezpieczenia - dokumentami potwierdzającymi prawo do świadczeń zdrowotnych są:

•  dla osób pracujących, które są pracobiorcami :

-  poświadczone pieczęcią i podpisem pracodawcy z aktualną datą kopie formularzy ZUS (jeden z trzech wymienionych): ZUS ZUA, ZUS RMUA lub ZUS ZZA

-  zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, wystawione przez pracodawcę, potwierdzone pieczęcią i podpisem, z aktualną datą

-  aktualnie potwierdzona przez płatnika legitymacja ubezpieczeniowa - ważność 30 dni od daty potwierdzenia (przez 30 dni po ustaniu zatrudnienia - zwolnieniu - przysługuje prawo do bezpłatnych świadczeń)

•  dla osób prowadzących działalność gospodarczą:

-  druk ZUS ZUA i potwierdzenie opłacenia składek w postaci wyciągu z konta bankowego zawierającego informację o składce na ubezpieczenie zdrowotne (potwierdzone pieczęcią i podpisem właściciela) lub zaświadczenia pocztowego, ostatni dowód wpłaty na ubezpieczenie zdrowotne (z aktualną datą)

•  dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy lub otrzymujących świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej :

-  zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego wydane przez płatnika składek - Powiatowy Urząd Pracy lub Ośrodek Pomocy Społecznej, poświadczone pieczęcią, z aktualną datą

•  dla osób ubezpieczonych w KRUS :

-  zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego z KRUS (lub dowód ostatniej wpłaty), poświadczone pieczęcią, z aktualną datą

•  dla emerytów i rencistów, otrzymujących świadczenia z ZUS :

-  ostatni odcinek emerytury lub renty, jeśli jest aktualnie dostarczany przy wypłacie świadczenia

-  nowa legitymacja emeryta/rencisty (plastikowa)

-  decyzja o przyznaniu emerytury lub renty

•  dla członków rodzin, ubezpieczanych przez swoich bliskich (współmałżonków, rodziców, dziadków itp.):

-  jeśli osoba ubezpieczająca jest pracobiorcą - oprócz druku ZUS ZUA, ZUS RMUA czy ZUS ZZA - druk ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA, poświadczony pieczęcią i podpisem pracodawcy, z aktualną datą, albo aktualnie potwierdzona przez płatnika legitymacja ubezpieczeniowa - ważność 30 dni od daty potwierdzenia, z wpisanymi członkami rodziny, uprawnionymi do bezpłatnych świadczeń

-  jeśli osoba ubezpieczająca prowadzi działalność gospodarczą -- kopia druku ZUS ZCZA z pieczęcią ZUS, poświadczona przez ubezpieczającego, z aktualną datą oraz potwierdzenie opłacenia składek w postaci wyciągu z konta bankowego zawierającego informację o składce na ubezpieczenie zdrowotne (potwierdzone pieczęcią i podpisem właściciela) lub zaświadczenia pocztowego ostatni dowód wpłaty na ubezpieczenie zdrowotne (z aktualną datą)

-  jeśli osoba ubezpieczająca jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy - zaświadczenie z PUP z adnotacją o zgłoszeniu członka (członków) rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, data urodzenia, data zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego)

-  jeśli osoba ubezpieczająca otrzymuje świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej - zaświadczenie, że przy jej świadczeniu członek rodziny został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego

-  jeśli osoba ubezpieczająca jest ubezpieczona w KRUS - zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie członka (członków) rodziny do ubezpieczenia w KRUS

-  jeśli osoba ubezpieczająca jest emerytem lub rencistą - oprócz ostatniego odcinka emerytury lub renty albo nowej legitymacji ZUS - zaświadczenie z  ZUS z informacją o zgłoszeniu członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto członkowie rodziny - dzieci powyżej 18 roku życia zobowiązani są przedstawić ważną legitymację szkolną lub studencką

4. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość, zawierający numer PESEL

6. NIP własny (osoby pracujące),

7. NIP zakładu pracy (osoby pracujące),

8. Dokumentacja medyczna istotna dla podejmowanego leczenia szpitalnego (wyniki badań 
lekarskich, badań dodatkowych – laboratoryjnych i obrazowych, ostatnie karty wypisowe 
ze szpitala lub inne ważne dokumenty dot. stanu zdrowia, jeżeli są posiadane).
 

W przypadku braku dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne oraz w razie braku skierowania, kiedy jest ono wymagane koszty udzielonego świadczenia zdrowotnego pokrywa pacjent we własnym zakresie.
 

W przypadku stanu nagłego dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne mogą zostać przedstawione w innym czasie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o ile chory nadal przebywa w szpitalu.
 

Jeżeli przedstawienie dokumentów potwierdzających ubezpieczenie w w/w terminie nie jest możliwe, dokumenty te mogą być przedstawiony w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.
 

Przyjęcie do poradni specjalistycznej

Rejestracja znajduje się na parterze budynku Poradni Specjalistycznych.
 

Rejestracja pacjentów odbywa się na podstawie zgłoszenia:

 • osobistego (wymaganego każdorazowo w przypadku pierwszej wizyty w poradni),
 • telefonicznego (nie dotyczy Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Chirurgii Ogólnej),
 • za pośrednictwem osoby trzeciej.

Godziny rejestracji i przyjęć w poradniach specjalistycznych:


Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej tel. (032) 4291348

Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-14.35

Rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku od godz. 7.15 do zarejestrowania 35 pacjentów na jednego z dwóch przyjmujących lekarzy.

 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci tel. (032) 4291348, (032) 4291960

Czynna w poniedziałki i piątki w godz. 12.30-14.30, we wtorki w godz. od 13.00 do 14.30

Rejestracja pacjentów w poniedziałki i piątki w godz. 12.00-14.30, we wtorki w godz. 13.00-14.00

 

Poradnia Chirurgii Ogólnej (032) 4291456

Czynna od poniedziałku do wtorku w godz. 07.30-14.30, od środy do piątku w godz. 8.00-14.30

Rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku od godz. 7.15 do zarejestrowania 35 pacjentów

 

Poradnia Chirurgii Naczyń (032) 4291456

Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-14.30

Rejestracja pacjentów w poniedziałki, środy i piątki w godz. 13.00-14.00

 

Poradnia Gastroenterologiczna (032) 4291187

Czynna w poniedziałki i piątku w godz. 8.00-12.00

Rejestracja pacjentów w poniedziałki i piątki w godz. 8.00-12.00

 

Poradnia Laryngologiczna (032) 4291187

Czynna we wtorki i czwartki w godz. 12.00-14.30

Rejestracja pacjentów we wtorki i czwartki w godz. od 10.00

 

Poradnia Hepatologiczna (032) 4291456

Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-18.00

Rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 14.30-17.00

 

Poradnia Onkologiczna (032) 4291360

Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00

Rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-12.00

 

Poradnia Okulistyczna (032) 4291189

Czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 9.00-13.00 oraz w środy w godz. 12.00-15.35

Rejestracja pacjentów w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 7.30-10.00 oraz w środy w godz. 10.30-13.00

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00

 


Dokumenty niezbędne przy przyjęciu do poradni specjalistycznych:

1. Skierowanie od lekarza (nie jest wymagane do Poradni Onkologicznej oraz od pacjentów w stanach nagłych)

2. Aktualna karta ubezpieczenia zdrowotnego – dyskietka (dotyczy osób należących do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia),

3. Dowód ubezpieczenia - dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń zdrowotnych jest:

•  legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką

•  legitymacja rencisty, emeryta lub aktualny odcinek emerytury lub renty

•  aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

•  legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne

•  aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy

•  legitymacja rodzinna z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką

4. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość, zawierający numer PESEL

6. NIP własny (osoby pracujące),

7. NIP zakładu pracy (osoby pracujące).
 

W przypadku braku dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne oraz w razie braku skierowania, kiedy jest ono wymagane koszty udzielonego świadczenia zdrowotnego pokrywa pacjent we własnym zakresie.
 

W przypadku stanu nagłego dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne mogą zostać przedstawione w innym czasie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej. 

 

Dojazd do szpitala i parking

Do szpitala można dojechać autobusami komunikacji miejskiej nr 3, 6, 31, 40, 45, 46, 311A, 311B

Aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie: www.ztz.rybnik.pl

Dla osób przyjeżdżających do szpitala samochodami własnymi dostępny jest parking płatny niestrzeżony ogólnodostępny:

 • postój do 3h - 5,00 zł
 • każda kolejna rozpoczęta godzina - 2,00 zł

oraz parking 30 minutowy, na którym postój do 30 minut jest darmowy a opłata za każdą rozpoczętą godzinę postoju wynosi 6,00 zł


Prawo wjazdu na teren Szpitala (parkowania obok Szpitalnego Oddziału Ratunkowego) mają osoby:

 • dowożone do porodu;
 • w stanach bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia,
 • niepełnosprawne,
 • posiadające zezwolenia dyrektora szpitala.
 

Obowiązki pacjenta

Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

 1. Okazywania szacunku dla praw innych pacjentów.
 2. Przestrzegania zasad współżycia społecznego, szczególnie poszanowania godności, intymności, przekonań i zasad moralnych oraz życzliwego i kulturalnego odnoszenia się do innych pacjentów, odwiedzających i personelu Szpitala.
 3. Przestrzegania zasad higieny osobistej oraz stosownego ubioru (np. piżama, dres).
 4. Utrzymywania ładu i porządku w miejscu pobytu.
 5. Stosowania się do ustalonego porządku organizacyjnego na oddziale, w szczególności przebywania w sali w porach obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych oraz w czasie wydawania posiłków.
 6. Przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 2200 – 600 i przebywania w tym czasie na oddziale.
 7. Zgłaszania każdorazowo pielęgniarce zamiaru opuszczenia oddziału (np. w celu dokonania zakupów w sklepiku szpitalnym).
 8. Dostarczenia personelowi pełnej informacji o przebytych i obecnych chorobach oraz wszystkich aspektach medycznych mogących pomóc w leczeniu.
 9. Poinformowania lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach nie związanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji. Używanie tych leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody tego lekarza.
 10. Stosowania się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, techników i innego personelu medycznego zarówno w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych.
 11. Stosowania się do uzgodnionego planu diagnostyki i leczenia oraz zaleceń medycznych i diety.
 12. Poszanowania mienia Szpitala.
 13. Przestrzegania zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.
 14. Przestrzegania obowiązku pozostawiania ubrań (na czas hospitalizacji) w „Depozycie Ubraniowym” i korzystania z możliwości zdeponowania rzeczy wartościowych w „Depozycie Rzeczy Wartościowych SP ZOZ Wojewódzkiego szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku”.
 15. Korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń (np. laptopów, MP3 itp.) w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i personelu Szpitala ani zakłócający działania aparatury i urządzeń medycznych i poza godzinami ciszy nocnej. Dyrektor szpitala może określić strefy i pomieszczenia, w których obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
 16. Przestrzegania zakazu obrotu, posiadania i używania alkoholu, narkotyków i środków odurzających oraz palenia papierosów na terenie Szpitala.
 17. Przestrzegania Regulaminu Porządkowego i innych przepisów obowiązujących na terenie Szpitala oraz przepisów BHP i P/POŻ.

Obowiązki Pacjenta korzystającego z usług ambulatoryjnych
Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

 • Okazywania szacunku dla praw innych pacjentów.
 • Przestrzegania zasad współżycia społecznego, szczególnie poszanowania godności, intymności, przekonań i zasad moralnych oraz życzliwego i kulturalnego odnoszenia się do innych pacjentów, odwiedzających i personelu Szpitala.
 • Przestrzegania zasad higieny osobistej oraz stosownego ubioru.
 • Utrzymywania ładu i porządku w miejscu pobytu.
 • Stosowania się do ustalonego porządku organizacyjnego w Przychodni / Dziale.
 • Dostarczenia personelowi pełnej informacji o przebytych i obecnych chorobach oraz wszystkich aspektach medycznych mogących pomóc w leczeniu.
 • Stosowania się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego zarówno w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych.
 • Stosowania się do uzgodnionego planu diagnostyki i leczenia.
 • Poszanowania mienia Szpitala.
 • Przestrzegania zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych.
 • Korzystania z telefonów komórkowych w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i personelu Szpitala ani zakłócający działania aparatury i urządzeń medycznych i poza godzinami ciszy nocnej. Dyrektor szpitala może określić strefy i pomieszczenia, w których obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
 • Przestrzegania zakazu obrotu, posiadania i używania alkoholu, narkotyków i środków odurzających oraz palenia papierosów na terenie Szpitala.
 • Przestrzegania Regulaminu Porządkowego i innych przepisów obowiązujących na terenie Szpitala oraz przepisów BHP i P/POŻ.
 • Informowania o konieczności zmiany wyznaczonych terminów (w Przychodni / Dziale).
 

Odwiedziny

załączniki
 

Obuwie i odzież ochronna

Osoby, które chcą uczestniczyć w porodzie rodzinnym zobowiązane są do zgłoszenia się na Izbie Przyjęć i przebrania w odzież ochronną. 
 

Depozyt ubraniowy

 1. Depozyt ubraniowy dla pacjentów, w którym przechowywana jest odzież pacjentów hospitalizowanych w SPZOZ Wojewódzki Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku znajduje się na poziomie -1.
 2. Rzeczy pozostawione w Depozycie ubraniowym, pacjenci lub ich rodziny mogą odbierać codziennie w godzinach od 7.00 do 18.00. Po odbiór ubrań należy zgłosić się na Izbie Przyjęć.
 3. Ubranie wydawane jest na podstawie pokwitowania „Potwierdzenia odbioru rzeczy chorego”, które pacjent otrzymuje przy przyjęciu do Szpitala.
Ubrania pozostawione w Depozycie ubraniowym wydawane są pacjentowi na podstawie ww. pokwitowania. Wydawane są również rodzinie pacjenta lub osobie przez niego upoważnionej za okazaniem dokumentu tożsamości osoby odbierającej. 
 

Cennik

załączniki
 

Pomoc duszpasterska

 

DUSZPASTERSTWO

Duszpasterstwo Rzymskokatolickie

Kapelan Szpitalny

605 286 661

Parafia Ewangelicko Augsburska

32 / 422 38 82

Kościół Wolnych Chrześcijan
Zbór w Rybniku
609 296 351

32/424 23 69

Duszpasterstwo Akademickie
„DAR”

608 231 153

Centrum Chrześcijańskie ”Winnica”

Kościół Boży w Chrystusie w Rybniku

509 825 001 - Biuro

501 023 207 - Pastor

Kościół „Adwentystów Dnia Siódmego”

606 608 077- Pastor

Świadkowie Jehowy

608 462 094 email: krzysiek-sznapka@wp.pl

 

Kaplica Szpitalna znajduje się na parterze w budynku głównym, otwarta cały dzień (07.00 – 21.00)

Msze Święte w Kaplicy pod wezwaniem „Krzyża Świętego”

Msza Św. Niedzielna: sobota – 16.30, niedziela – 7.00 i 11.00

Msze Św. w tygodniu: codzienne – poniedziałek, środa – 7.00, wtorek, czwartek, piątek -16.30

Nabożeństwa stałe (po Mszy Świętej popołudniowej )

Maj – nabożeństwo majowe

Październik – Różaniec Święty

Listopad – od 1-8 listopada – Różaniec Święty za zmarłych

Wtorek – Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Czwartek – Nabożeństwo eucharystyczne w intencji chorych

Piątek – Koronka do Miłosierdzia Bożego – o godz. 16.10

Piątek – w Wielkim Poście Droga Krzyżowa

Niedziela – Gorzkie Żale o godz. 10.30.

Komunia Święta – codziennie rano na oddziałach szpitala.

Spowiedź Święta:

w kaplicy szpitalnej w tygodniu - pół godz. przed popołudniową Mszą Św.

na oddziałach szpitala w czasie porannego obchodu lub w porze umówionej z Kapelanem Szpitalnym.

Biblioteka – znajduje się w kaplicy. Otwarta przed i po Mszy Św. popołudniowej godz. 16.00 i 17.15
Przed i po każdej
Mszy Św można wypożyczyć książki. W wypadku nagłego wypisu można książki pozostawićw punkcie pielęgniarskim.

.
 

Infrastruktura

Na terenie Szpitala do dyspozycji pacjentów oraz osób odwiedzających pozostają:

 • Cafe bar w którym można zakupić śniadania, dania obiadowe, napoje zimne i gorące oraz desery – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00, w soboty i niedziele w godzinach 12.00 – 18.00 (zlokalizowany na parterze w głównym pawilonie łóżkowym)

 • Sklepik z prasą, artykułami kosmetycznymi, higienicznymi oraz przemysłowymi – czynny
  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00, w soboty w godzinach 9.00 – 17.00 i niedziele w godzinach 11.00 – 17.00 (zlokalizowany na 1 piętrze w pawilonie diagnostycznym)

 • Sklepik z artykułami spożywczymi – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00, w soboty w godzinach 8.00 – 17.00 i niedziele w godzinach 10.00 – 17.00 (zlokalizowany na 1 piętrze w pawilonie diagnostycznym)

 • Apteka – czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00, w soboty w godzinach 9.00 – 15.00 (zlokalizowana na parterze poradni specjalistycznych)

 • Sklep medyczny ze sprzętem ortopedyczno – rehabilitacyjnym realizujący wnioski Narodowego Funduszu Zdrowia – czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 zlokalizowany obok Poradni Specjalistycznych

 • Kaplica szpitalna otwarta całą dobę (zlokalizowana na parterze w głównym pawilonie łóżkowym)

 • Zakład fryzjerski – czynny od poniedziałki w godzinach 11.00 – 18.00, we wtorki i środy w godzinach 8.00 – 16.00, we czwartki i piątki w godzinach 8.00 – 17.00, w soboty w godzinach 7.00 – 13.00; realizowane są również usługi fryzjerskie na zamówienie przy łóżku chorego nr tel. 32 42 91 077 (zlokalizowany na parterze w głównym pawilonie łóżkowym)

 • Bezpłatna szatnia dla osób odwiedzających chorych w oddziałach łóżkowych – czynna w okresie jesienno – zimowym (zlokalizowana na parterze w głównym pawilonie łóżkowym)

 • Automaty z gorącymi i zimnymi napojami oraz przekąskami znajdują się na parterze

 • W strefie zielonej Szpitala znajdują się ławeczki

 

 

Udostepnienie dokumentacji medycznej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku udostępnia dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zgodnie z Art. 26 ust. 1 w/w ustawy kopię dokumentacji medycznej / wyciąg / odpis wydaje się:

 1. pacjentowi,
 2. przedstawicielowi ustawowemu pacjenta (np. rodzic, opiekun prawny),
 3. osobie upoważnionej pisemnie przez pacjenta.

Aby uzyskać kopię dokumentacji medycznej / wyciąg / odpis należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie właściwego Oddziału Szpitala / Rejestracji / Poradni / Informacji szpitalnej.

Wniosek należy złożyć na formularzu dostępnym w w/w miejscach

Za sporządzenie kopii / wyciągu / odpisu pobierana jest opłata zgodnie 
z cennikiem.
(Zgodnie z art. 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)
 

Odbiór dokumentów

Kopia dokumentacji / wyciąg / odpis jest wydawana w możliwie najkrótszym terminie. 
Kopia dokumentacji / wyciąg / odpis medycznej wydawana jest w kasie głównej Szpitala (budynek Dyrekcji):

 1. pacjentowi
 2. osobie przez niego upoważnionej
 3. przedstawicielowi ustawowemu pacjenta.
UWAGA: Do odebrania kopii dokumentacji medycznej wyciągu / odpisu konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Nazwa jednostki organizacyjnej: SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

 

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2021 poz. 1941/ zgodnie z art. 32c pkt.2

 

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na wykonywaniu procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej.

 

 

W jednostce występują następujące urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;

 • aparat RTG typu ramie C - Cios Connect - DECYZJA nr 474/2018r. z dnia 10.12.2018 r,

 • aparat RTG typu ramie C - Cios Connect - DECYZJA nr 449/2018r. z dnia 30.11.2018 r,

 • aparat RTG typu ramie C - Cios Alpha - DECYZJA nr 180/2022r. z dnia 22.04.2022 r,

 • aparat RTG typu ramie C – BV Libra- DECYZJA NS/HR/432-506/123/126/06 z dnia 20.04.2006 r

 • aparat RTG typu ramie C – Siremobil Compact - DECYZJA nr 272/2010r. z dnia 16.08.2010 r

 • aparat RTG typu ramie C – Siremobil Compact L- DECYZJA nr 49/2010r. z dnia 27.01.2010 r

 • aparat RTG typu ramie C – Siremobil Compact L- DECYZJA nr 495/2010r. z dnia 22.12.2010 r

 • aparat do zdj. przyłóżkowych – Basic 100-30 – DECYZJA nr 290/2015 z dnia 28.08.2015 r

 • aparat do zdj. diagnostyki medycznej (TK) - Optima CT 660 - 115/2015 z dnia 27.03.2015 r

 • aparat do zdj. diagnostyki medycznej (RTG) - Q-Rad - 289/2015 z dnia 28.08.2015 r

 • aparat do zdj. diagnostyki medycznej (RTG) - RadSpeed - 315/2015 z dnia 28.08.2015 r

 • aparat do zdj. diagnostyki medycznej (Mammograf) - Sophie Classic S - 313/2015 z dnia 23.09.2015 r

 • aparat do zdj. radiologii zabiegowe naczyniowej - Artis Zee Floor - 390/2017 z dnia 30.06.2017r

 • aparat do zdj. diagnostyki medycznej (TK) - Somatom Scope Power - 410/2018 z dnia 9.11.2018 r

 • aparat do zdj. przyłóżkowych – MobilettB – DECYZJA NS/HR/432-110/97/061/05 z dnia 11.03.2005 r
   

 

Jednostka posiada zezwolenia na uruchomienie następujących pracowni:

 • Pracowni RTG - DECYZJĄ nr 114/2015 z dnia 27.03.2015 roku,

 • Pracowni RTG - DECYZJĄ nr 288/2015 z dnia 28.08.2015 roku

 • Pracowni RTG - DECYZJĄ nr 314/2015 z dnia 28.08.2015 roku

 • Pracowni Radiologii Zabiegowej - DECYZJĄ nr 389/2017 z dnia 30.06.2017 roku

 • Pracowni RTG - DECYZJĄ nr 409/2018 z dnia 09.11.2018 roku

 • Pracowni Radiologii Zabiegowej - DECYZJA nr 179/2022r. z dnia 22.04.2022 r,

 • Pracowni Mammografii - DECYZJĄ nr 312/2015 z dnia dnia 23.09.2015 roku

 

 

Jednostka przed uruchomieniem pracowni miała wykonane pomiary rozkładu dawki promieniowania X
w otoczeni aparatów – na podstawie wyników stwierdzono ze dawka graniczna promieniowania jonizującego nie przekracza 1mSv/rok dla pomieszczeń ogólnodostępnych
oraz 3 mSv/rok dla pomieszczeń pracowni poza gabinetem.

 

Jednostka podlega kontroli Śląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu
w Katowicach, 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39 - Oddział Higieny Radiacyjnej.

 

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dozymetrii indywidualnej – w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01/01/2022 do 31/12/2022) zmierzona dawka efektywna wyniosła

poniżej 0,1 mSv.

 

Załącznik nr 4 do Prawa atomowego (Dz.U. 2021 poz. 1941); dawki graniczne promieniowania jonizującego,

dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

- pracownicy: 20 mSv/rok;

- ogół ludności : 1mSv/rok.

 

Uwaga:

 • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

 • Pracownie RTG i Mammografii nie uwalniają do środowiska substancji promieniotwórczych.

 

 


 

  
 

Załączniki