SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę wolnych powierzchni Budynków SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku, na czas oznaczony 10 lat z przeznaczeniem na zainstalowanie i uruchomienie systemu telewizji szpitalnej oraz bezpłatnego dostępu do Internetu (TAG/165/P/1

14.05.2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
ul. Energetyków 46, 44 – 200 Rybnik
www. szpital.rybnik.pl
nr TAG/165/P/1/2020

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę wolnych powierzchni Budynków SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku, na czas oznaczony 10 lat z przeznaczeniem na zainstalowanie i uruchomienie systemu telewizji szpitalnej oraz bezpłatnego dostępu do Internetu.
Przystepujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w kasie SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku przy ul. Energetyków 46 lub na konto:
BGŻ BNP Parias S.A. o/Katowice 11 1600 1055 1833 4024 4000 0002 zgodnie z zapisami i terminem
określonym w Informacjach dla Oferentów.
Materiały ofertowe dostepne od dnia 14.05.2020 r. na stronie internetowej Szpitala.

Powrót