SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Zatrudnimy INSPEKTORA DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ P. POŻ.

11.12.2018

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku zatrudni w ramach umowy zlecenia

 

INSPEKTORA DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ P. POŻ.

 

Miejsce pracy: Rybnik

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie:

 • przeprowadzać kontrolę i doradzać pracodawcy w sferze przestrzegania przeciwpożarowych wymagań zarówno technicznych jak i technologicznych, a także budowlanych i instalacyjnych,

 • doradzać pracodawcy w zakresie doboru i rozmieszczenia gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych,

 • nadzorować terminy konserwacji i naprawy urządzeń przeciwpożarowych w taki sposób, by gwarantowały one sprawne funkcjonowanie,

 • dbać o bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie zapewniając im możliwość ewakuacji,

 • konsultować z pracodawcą zakres przygotowań obiektu lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczej.

A także:

 • opracować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu i dbać o jej aktualizację zgodnie
  z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

 • przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji (tzw. „próbne ewakuacje” co najmniej raz na 2 lata w obiekcie przeznaczonym dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, nie zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV lub co roku w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich,

 • kontrolować jednostki organizacyjne w zakładzie pracy pod kątem ochrony przeciwpożarowej,

 • wydawać wiążące polecenia lub zalecenia oraz monitorować ich realizację,

 • w zależności od potrzeb opracowywać analizy stanu ochrony przeciwpożarowej miejsca pracy dla poszczególnych obiektów (raz w roku lub częściej),

 • dozorować organizację ochrony przeciwpożarowej na terenie obiektów, w których trwają prace remontowo – budowlane,

 • brać czynny udział w ustalaniu zasad i metod zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych,

 • przeprowadzać kontrole stanu urządzeń gaśniczych gaśniczych podręcznego sprzętu gaśniczego,

 • kontrolować poszczególne sekcje, wydziały lub komórki zakładu pracy, by zbadać czy przestrzegane są w nich wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

 • opracować plan finansowy na dany rok na potrzeby inspektoratu p.poż.,

 • przygotować postępowanie zgodnie z prawem zamówień publicznych na przeglądy sprzętu p.poż.

 

Kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej,

 • wykształcenie wyższe kierunkowe inżyniera bezpieczeństwa pożarowego,

 • wykształcenie średnie kierunkowe i ukończenie szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej,

 • tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa lub uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu – inż. pożarnictwa.

 

Wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej p. poż.,

 • biegła obsługa komputera,

 • inicjatywa i komunikatywność,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,

 • znajomość innych przepisów prawnych wymaganych na zajmowanym stanowisku,

 • korzystanie z pełni praw publicznych,

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko - INSPEKTOR DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ P.POŻ.”, w terminie do dnia 20.12.2018 r. w Kancelarii SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku pok. 116 do godz. 14.00 (decyduje data wpływu do Szpitala).


Powrót