SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

KOORDYNATOR DS. TRANSPORTU SANITARNEGO

01.03.2023

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku zatrudni na stanowisko:

KOORDYNATORA DS. TRANSPORTU SANITARNEGO

 

Miejsce pracy: Rybnik

Zakres obowiązków:

 1. Koordynowanie pracą osób zatrudnionych na podstawie umów o prace jak i umów zleceń zapewniającą pełne wykorzystanie czasu pracy przy wykorzystaniu uzdolnień i kwalifikacji podległych pracowników w tym do egzekwowanie realizacji powierzonego zakresu obowiązków /zadań :

w Sekcji Transportu Sanitarnego – celem właściwej realizacji /koordynacji usług transportu sanitarnego w szpitalu zgodnie z obowiązującą Procedurą “POSTĘPOWANIE ZWIĄZANE ZE ZLECANIEM TRANSPORTU SANITARNEGO PACJENTÓW w SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU”

 1. Sporządzenia harmonogramu pracy osobom zatrudnionym na podstawie umów zleceń jak i dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę sporządzenia planu pracy (grafików) w tym prawidłowe rozliczanie wypracowanych godzin w okresie rozliczeniowym w tym sporządzania zestawień wypracowanych godzin nocnych dla osób objętych nadzorem.

 2. Przekładania propozycji Planów finansowych w zakresie objętym zakresem obowiązków, prowadzenie jego realizacji, wnioskowanie o jego korekty w danym roku kalendarzowym.

 3. Formułowania planu zamówień Sekcji Transportu Sanitarnego oraz jego właściwej i terminowej realizacji wraz ze sprawozdawczością w tym zakresie.

 4. Wszczynania niezbędnych procedur w ramach ustawy PZP celem zapewnienia właściwej realizacji zadań Sekcji Transportu Sanitarnego.

 5. Nadzoru nad gospodarką paliwami w Szpitalu dla poszczególnych pojazdów sanitarnych wraz z prowadzeniem bieżącej sprawozdawczości w tym zakresie. Nadzór nad właściwym użytkowaniem kart paliwowych.

 6. Współpracy i nadzoru w zakresie usług naprawczych, konserwacyjnych, terminowych przeglądów technicznych pojazdów sanitarnych.

 7. Przestrzegania obowiązujących procedur w zakresie profilaktyki zakażeń szpitalnych oraz podejmować ścisłą współprace z Zespołem zakażeń szpitalnych w tym zakresie

 8. Ścisłej Współpracy z

- Specjalistą ds. ochrony środowiska w zakresach związanych z odpadami generowanymi w sekcji transportu sanitarnego w tym dotyczących aspektów związanych z ochroną środowiska

- Pełnomocnikiem ds. jakości w zakresie wsparcie merytorycznego przy opracowywaniu Zarządzeń dotyczących powierzonego zakresu zadań

- Działem Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych i wystosowywanych wniosków o uruchomienie zamówień w zakresie objętym zakresem zadań.

- Referatem Prawnym w zakresie wsparcia merytorycznego przy konstruowania projektów umów i aneksów w tym do projektowania pism wychodzących związanych z powierzonym zakresem zadań.

- Działem Kadr i Płac, Działem Finansowo Księgowym, Działem Techniczno-Eksploatacyjnym, Działem Sprzętu i Aparatury Medycznej jak i Działu Administracyjno-Gospodarczego w związku z wykonaniem zadań na powierzonym stanowisku jak i do ścisłej współpracy w pozostałymi komórkami szpitala dla właściwej realizacji usług transportu sanitarnego w szpitalu

 

 

 

 

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne, preferowane : transport, logistyka, mechanika samochodowa

 • doświadczenie w zakresie koordynowania pracą zespołu

 • umiejętność planowania, pracy pod presją

 • komunikatywność

 • znajomość rynku motoryzacyjnego

 • znajomość procedur opartych na Ustawie prawo zamówień publicznych

 • prawo jazdy kat. B

 

 

 

 Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (niekaralność)

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o:

przesyłanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 kodeksu pracy) osobiście w Kancelarii SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku (pok. 116) lub drogą pocztową do siedziby szpitala w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko – Koordynatora ds transportu sanitarnego” bądź na adres e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl w terminie do 31.03.2023r.

kontakt telefoniczny: 32 4291254

 

 

 

NFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH REKRUTACJI 

Dane administratora
Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest:
SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku. ul. Energetyków 46 44 - 200 Rybnik tel. 32 429 12 51 fax. 32 422 82 72

www.szpital.rybnik.pl

Inspektor Ochrony Danych
Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44 - 200 Rybnik lub iodo@szpital.rybnik.pl

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO[4] konieczna będzie Państwa zgoda[5] na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług prowadzenia spraw kadrowych lub usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
Zgoda, o której mowa w punkcie „Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania” mogą być sformułowane w następujący sposób:

 

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.[6]
*- Zaznacz krzyżykiem pole wyboru

Podpis kandydata do pracy .......................................................

________________________________________

[1] - art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.”;
[2] - art. 22
1 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
[3] - art. 6 ust. 1 lit a RODO;
[4] - Np. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
[5] - art. 9 ust. 2 lit a RODO;
[6] – w przypadku, gdy zgoda jest wymagana należy ją zamieścić w CV.


Powrót