SPZOZ Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

utwórz użytkownika

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych

15.03.2023

Ogłoszenie

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3

w Rybniku

 

Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej z późn. zm. oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z późn. zm, § 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z późn. zm oraz Regulaminu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne ogłasza:

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych”

 

I Przedmiot konkursu:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

 

II. Umowy na wykonanie ww. świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte na okres od 01.04.2023 r. do 31.03.2025 r.

 

III. Warunki przystąpienia do konkursu ofert zostały szczegółowo określone w Szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

IV. Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, oznaczonej napisem

 

,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w okresie od 01.04.2023 r. do 31.03.2025 r.

w zakresie badań laboratoryjnych”

w Kancelarii Szpitala (p. 116, I piętro Przychodni Wielospecjalistycznej) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3

w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

Oferty można składać w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.00 w terminie

od 15.03.2023 r. do 23.03.2023 r. do godz.11.00

V. Kryteria oceny oferty: jakość, kompleksowość, dostępność, ciągłość, cena

 

VI. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 23.03.2023 r. o godz. 12.00

 

VII. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Rybnik, dnia 15.03.2023 r.


Powrót