utwórz użytkownika
Logo
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
Wss3_ue_01

Oświadczenie Dyrektora SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku dotyczące Zakładu Diagnostyki Obrazowej


W dniu dzisiejszym z negatywnym skutkiem zakończyły się negocjacje prowadzone z przedstawicielami Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, dotyczące warunków konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie wykonywania badań w ZDO.

Lekarze ZDO nie zaakceptowali zaproponowanych przez nasz szpital warunków umowy na świadczenia zdrowotne, mimo, iż zostało do niej wprowadzone szereg zmian uwzględniających postulaty lekarzy. Zaproponowali oni za udzielane świadczeń zdrowotnych w czasie dyżuru stawki znacznie przewyższające możliwości szpitala, których w związku z bardzo trudną sytuacją finansową placówki nie sposób było zaakceptować. Kolejną sprawą, która była niemożliwa do zaakceptowania przez dyrekcję szpitala był fakt odmowy konsultacji wyników wykonanych badań nawet u pacjentów, będących w stanie zagrożenia życia. Dodatkowo więc szpital na wniosek lekarzy zrealizował propozycję usprawnienia i poprawy warunków pracy poprzez podpisanie umowy z firmą świadczącą usługi w zakresie teleradiologii. Niestety mimo to do porozumienia nie doszło.

Mając na uwadze powyższe oświadczam, iż podjęte zostały niezbędne działania mające na celu zabezpieczenie prawidłowej diagnostyki pacjentów szpitala korzystających ze świadczeń ZDO. WSS nr 3 w celu zabezpieczenia niezakłóconego trybu pracy ZDO podpisuje umowę na udzielanie świadczeń z zakresu diagnostyki obrazowej polegającą na zabezpieczeniu dyżurowym, a także wykonywaniu opisów i ocen badań RTG, tomografii komputerowej w oparciu o teletransmisję (teleradiologia).

Janusz Kowalski
Dyrektor ds. Medycznych WSS nr 3 w Rybniku
 Nowe kardiomonitory w naszym szpitalu

Dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Województwa Śląskiego udało nam się doposażyć m.in. oddział wewnętrzny naszej placówki. Trafiły tam kardiomonitory wraz z centralą sterująca, które będą służyć ochronie zdrowia i życia pacjentów po odwieszeniu działalności tego oddziału. Właśnie trwa montaż tego sprzętu.

Czym są kardiomonitory i jaką funkcję pełnią? Ich podstawowym zadaniem jest stały pomiar wybranych parametrów życiowych pacjenta, dzięki czemu możliwy jest stały nadzór nad jego stanem. Nowoczesne kardiomonitory są wyposażone w alarmy kluczowych parametrów, dzięki czemu ten sprzęt medyczny od razu informuje opiekunów o zaistniałej nieprawidłowości.

Do podstawowych funkcji kardiomonitorów należą:
- Monitoring pracy serca (EKG) – dzięki zintegrowanym modułom EKG monitory kardiologiczne umożliwiają monitorowanie i diagnostykę pracy serca, w tym rozpoznanie ewentualnych chorób, np. arytmię i choroby związane z nieprawidłowością odcinka ST. Elektrody EKG rejestrują elektryczną czynność mięśnia sercowego i pokazują ją na monitorze w postaci krzywej EKG.

- Pomiar częstości oddechów (RR) – pokazuje liczbę oddechów na minutę.

- Pomiar wysycenia krwi dwutlenkiem węgla (CO2) – kardiomonitory z kapnografem pozwalają na ocenę wysycenia krwi CO2, co w porównaniu z poziomem saturacji daje ważne informacje diagnostyczne na temat stanu pacjenta.

- Pomiar pulsu (PR)

- Pomiar tętna (HR) – to funkcjonalność pozwalająca na pomiar ilości uderzeń serca w ciągu minuty.

- Pomiar wysycenia krwi tlenem (saturacja, SpO2) – umożliwia monitorowanie poziomu wysycenia krwi (hemoglobiny) tlenem. Nieprawidłowa wartość tego parametru sygnalizuje problem z układem oddechowym, np. niedotlenie lub podejrzenie niewydolności oddechowej.

W ramach tej samej dotacji szpital pozyskał aparaturę i sprzęt medyczny, a także urządzenia do dezynfekcji, testów, odczynników diagnostycznych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19  Koszt inwestycji przekroczył 341 000 złotych. W imieniu naszych pacjentów serdecznie dziękujemy za pomoc!
 Walczymy z klimatyzacją i wentylacją w skrzydle D. A to dopiero początek

Niemal 1,8 miliona złotych będzie kosztować modernizacja wentylacji i klimatyzacji w pawilonie diagnostyczno - zabiegowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Inwestycja jest możliwa dzięki wsparciu Samorządu Województwa Śląskiego.

Dotychczasowa instalacja funkcjonowała w naszym szpitalu od 25 lat i w ostatnich latach była już bardzo zawodna. Co więcej - ekspertyzy wykazały, że jest bardzo zanieczyszczona, co z kolei nie służyło komfortowi pacjentów naszego szpitala. Teraz ma być zdecydowanie lepiej - nowa instalacja będzie wydajniejsza od tej funkcjonującej dotychczas i przede wszystkim bardziej ekologiczna i ekonomiczna. A to bardzo ważne biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową naszej placówki.

Na razie trwa rozbiórka dotychczas funkcjonującej aparatury, ale nasi pacjenci wyraźną róźnicę poczują już w tym roku. Zakończenie prac planowane jest bowiem na listopad 2021 roku. Kolejnym krokiem będzie ocena stanu technicznego pozostałych central wentylatorowych w naszym obiekcie. Jeśli taka będzie konieczność, WSS nr 3 będzie szukał środków na ich remont.
 Pakiet stabilizacyjny uratuje szpital w Rybniku

Kwota 15 mln zł w gotówce zasili konto Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku tytułem pokrycia strat, zaś pod obrady Sejmiku województwa trafi uchwała o uruchomieniu pakietu stabilizacyjnego w wysokości 25 mln zł na lata 2022-2023 na inwestycje w placówce. O decyzji na temat wsparcia borykającej się od lat z problemami placówki, marszałek Jakub Chełstowski poinformował podczas tzw. Okrągłego Stołu zorganizowanego w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Sali Sejmu Śląskiego dotyczącego sytuacji w szpitalu.

Dla przypomnienia, sprawa wypowiedzeń warunków porozumień w sprawie tzw. „zejść z dyżurów” dla personelu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rybniku na szerokie forum trafiła w maju, stając się głównym punktem obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Placówka znajduje się w niezwykle trudnej sytuacji finansowej, a jednym z koniecznych rozwiązań są oszczędności. Szpital otrzymuje wsparcie Urzędu Marszałkowskiego, ale skala zadłużenia jest ogromna. Lekarze nie chcieli jednak zgodzić się na zmianę warunków zatrudnienia, choć o dialog i rozmowy już wtedy mocno zaapelował szef śląskiej „Solidarności”, Dominik Kolorz.

- Rok 2020 zamknął się 33 mln 800 tys. zł straty. Na ostatni dzień grudnia krótkoterminowych zobowiązań było na 69 mln zł, a długoterminowych na 39 mln zł. Mamy również pożyczki, które zostały dużo wcześniej zaciągnięte na prawie 40 mln zł. Jeżeli nie będziemy płacić tych rat, to grozi nam zajęcie kontraktu. Mamy również układ ratalny z ZUS pochodzący sprzed moich czasów, bo w tej chwili płacimy normalnie. ZUS to jest 21 mln do zapłacenia – informowała nowa dyrektor szpitala Ewa Fica.

Jak zaznaczył szef śląskiej „Solidarności” Dominik Kolorz, problemy szpitala narastały od kilkunastu lat. Aby wyjść na prostą nowa dyrektor placówki musiała szukać oszczędności. Jedną z form było wypowiedzenie porozumienia za tzw. „zejścia z dyżurów” dla lekarzy i rezydentów.

- Pamiętajmy, że nie mówimy o wypowiedzeniach umów o pracę, jak to często jest przedstawiane, a o wypowiedzeniu warunków płacy. To jest wypowiedzenie porozumienia, które zawarły dwa związki zawodowe z byłą dyrektor szpitala. Wypowiedzenia dotyczą tzw. „zejścia z dyżurów”, które były gratyfikowane. Natomiast uchwałą Sądu Najwyższego z 2014 roku jest jednoznaczne stwierdzone, że za „zejście po dyżurze” pobieranie wynagrodzenia jest niezasadne, bo to jest czas, który nie został przepracowany. Jest zatem niezgodne z prawem. Takie porozumienie zostało podpisane przez Związek Zawodowy Lekarzy i Anestezjologów w marcu 2018 roku. Z tego porozumienia wynika, że można je wypowiedzieć z okresem jednego miesiąca. My rozłożyliśmy to w czasie, dając np. trzymiesięczny okres – przypomniała podczas wspomnianej już Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego dyrektor Ewa Fica.

– Szpitale są zadłużone ogółem na 203 mln zł. Na pokrycie strat mamy 75 mln zł. Placówka w Rybniku wymaga tej pomocy najbardziej, ale też nie możemy zapominać o innych podległych nam szpitalach – mówiła Izabela Domogała, członek zarządu województwa. Pracownicy szpitala, którym zmieniono warunki pracy mieli czas na podjęcie decyzji o ich przyjęciu lub odmowie do 30 czerwca. Z początkiem lipca szpital musiał czasowo zawiesić funkcjonowanie czterech z 24 w sumie funkcjonujących oddziałów: pediatrii, otolaryngologii dziecięcej, otolaryngologii dorosłych i oddziału wewnętrznego. Ograniczono funkcjonowanie stacji dializ. Pacjenci, którzy nie zostali wypisani i skierowani do opieki ambulatoryjnej, zostali przeniesieni do innych placówek. Z tym jednak nie było problemu, bo w pozostałych szpitalach – czy to okolicznych, czy też w placówkach, gdzie organem założycielskim Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, znajduje się wystarczająca ilość wolnych łóżek. Dyrekcja szpitala w komunikacie zamieszczonym na stronie jednocześnie poinformowała, że czas zawieszenia pracy oddziałów zostanie wykorzystany na uzupełnienie kadry lekarskiej, aby w ten sposób spełniać wymagania wynikające z umów z NFZ.

- W niektórych mediach sytuację w WSS nr 3 w Rybniku przedstawiono jako dramatyczną, dość mocno mijając się z prawdą. Pora „odkłamać” tę rzeczywistość. Wypowiedzenia otrzymało bowiem 79 lekarzy i 64 rezydentów. Warunki przyjęło 63 lekarzy (16 odmówiło) i 59 rezydentów (pięć osób nie przyjęło warunków zmieniających). W szpitalu przebywa w tej chwili (stan na 20 lipca – dop. red.) 421 pacjentów. Zatem twierdzenie, że sytuacja szpitala jest tragiczna wręcz katastrofalna i za chwila przestanie on funkcjonować, jest po prostu nieprawdziwa – podkreśliła Izabela Domogała, członek zarządu województwa podczas obrad Okrągłego Stołu zorganizowanego w Sali Sejmu Śląskiego.

Co więcej, szpital na przykład prowadzi rehabilitację dla osób, które przeszły COVID-19, czego nie organizuje żaden z innych szpitali znajdujących się w okolicy. Wracając zaś do samej sytuacji finansowej, dyrektor Ewa Fica podkreśliła, iż zwracała się o pomoc do Urzędu Miasta w Rybniku, m.in. w kwestii zabezpieczenia środków na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej. Otrzymała jednak odmowną odpowiedź. Piotr Kuczera, prezydent Rybnika w rozmowie z mediami przyznał, że sytuacja w WSS nr 3 budzi co prawda jego niepokój, ale jednocześnie zaznaczył, że miasto nie jest organem założycielskim szpitala. Choć pacjenci szpitala to w blisko 60 procentach mieszkańcy Rybnika i okolic.

- Z punktu widzenia całego systemu nie my organizujemy w tym przypadku służbę zdrowia i nie my jesteśmy właścicielem tejże służby. Ale na pewno troska i problem pozostaje w Rybniku – odbija piłeczkę prezydent Piotr Kuczera.

Prezydent Rybnika w obradach Okrągłego Stołu udziału jednak nie wziął, podobnie jak poseł Koalicji Obywatelskiej, Marek Krząkała oraz europoseł Łukasz Kohut. Pierwszy z wymienionych parlamentarzystów złożył za to… zawiadomienie do prokuratury w sprawie rybnickiego szpitala. Zdaniem posła Krząkały, dyrekcja szpitala odpowiedzialna jest za wywołanie konfliktu na linii pracodawca-lekarze, lekceważenie postulatów pracowników, nieprawidłowe zarządzanie i wywołanie niebezpieczeństwa zaprzestania lub znacznego ograniczenia działalności leczniczej, sprowadzając tym samym niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia mieszkańców. Z kolei Łukasz Kohut ograniczył swoją aktywność do… apelu w sprawie szpitala.

- Co do zawiadomienia, jestem spokojna o jego przebieg. W żadnym wypadku nie ma mowy o zagrożeniu życia pacjentów. Jak można mówić o konflikcie, skoro szukamy cały czas porozumienia? W dokumentach dotyczących spraw pracowniczych wszystko się zgadza. Co więcej, z parlamentarzystami też w sprawie szpitala też prowadziłam rozmowy odnośnie dialogu, wsparcia i wypracowania wspólnego planu działania – komentowała dziś sprawę dyrektor Ewa Fica.

- Problemy rybnickiego szpitala znane są od wielu, wielu lat, a nie od kilku miesięcy odkąd dyrektorem jest pani Ewa Fica. Szpital w Rybniku otrzymuje wsparcie samorządu województwa. W latach 2018-2020 przekazaliśmy 49,2 mln zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, 9,7 mln zł na inwestycje. Z funduszy UE pozyskaliśmy 22,4 mln zł. Nikt tyle nie przeznaczył na pomoc tej placówce, ile obecny samorząd, niemniej wykorzystując obecną sytuację, co niektórzy próbują ubić na tym swój kapitał wyborczy, a próby wyjścia z impasu upolitycznić. Dziś, kiedy siadamy do rozmów, szukamy rozwiązania, nagle tych osób na sali nie ma – podkreślił podczas dzisiejszych obrad WRDS marszałek Jakub Chełstowski. Szpital otrzyma kolejną pomoc ze strony województwa. Będzie to kwota 15 mln zł, która ma w części zaspokoić straty za rok ubiegły. Jest jednak plan długofalowego wsparcia.

– Na lata 2022-23 przygotujemy pakiet stabilizacyjny w kwocie 25 mln zł z myślą przede wszystkim o inwestycjach. Mam nadzieję, że do tego projektu przychylą się radni Sejmiku. Jestem też gotów do rozmów i współpracy z samorządem lokalnym Rybnika. Miasto dysponujące miliardowym budżetem ma przecież niemałe możliwości, zaś troska życie i zdrowie pacjenta jest obowiązkiem wszystkich samorządowców. Tak przynajmniej to postrzegam – konkluduje marszałek Jakub Chełstowski.

Żródło: slaskie.pl
 Drodzy politycy i posłowie Ziemi Rybnickiej,


Obserwując Waszą ostatnią aktywność związaną z trudną sytuacją Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku zastanawiam się, czy funkcjonujemy w tej samej rzeczywistości. Wy zachęcacie do podpisania kolejnych petycji w obronie szpitala i stojąc na mównicy sejmowej nazywacie mnie „partyjną funkcjonariuszką”, a ja zarządzam placówką której zadłużenie sięga 205 428 684, 17 zł. Informuję więc, że Wasze petycje nie mają żadnego wpływu na dług szpitala – nie spowodują jego zmniejszenia ani nie sprawią, że będziemy mogli leczyć pacjentów w lepszych warunkach.

 

Cieszę się z jednego – zdecydowana większość pracowników rybnickiego szpitala zatrudniającego ponad 1600 osób, rozumie sytuację finansową placówki i akceptuje politykę niezbędnych oszczędności, która niestety uderza także w ich kieszenie. Wy, drodzy parlamentarzyści zauważacie tylko grupę 16 lekarzy, którzy nie zdecydowali się przyjąć nowych warunków pracy i płacy zaproponowanych im z dwóch powodów: ekonomicznych, związanych ze wspomnianą trudną sytuacją finansową szpitala i prawną (wyrok Sądu Najwyższego z 2014 roku wskazujący, że wypłacanie lekarzom dodatku za tzw. zejścia po dyżurach jest niezgodne z prawem). Wyjaśniam, że zmiana warunków płacy polegała na tym, że lekarze mieli otrzymywać pełne przysługujące im podstawowe wynagrodzenie powiększone o dodatek z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, a nie wynagrodzenie liczone jak za wykonywanie dyżuru (przecież skoro z niego „zeszli” – to go nie wykonują).
 

Często słyszę argumenty, że oszczędzam kosztem lekarzy. To nieprawda – oszczędności dotyczą pracowników wszystkich grup zawodowych w WSS nr 3. Także lekarzy, którzy w zdecydowanej większości zrozumieli ich sens. Oni wzięli pod uwagę przyszłość placówki, która jest ich miejscem pracy i dobro pacjentów całego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

 

Słyszę też, że zwolniłam lekarzy, czego efektem jest zamknięcie czterech oddziałów WSS nr 3 w Rybniku: pediatrii, wewnętrznego, otolaryngologii dzieci i dorosłych. To nieprawda, bo ci lekarze podjęli samodzielną decyzję o odejściu z placówki. Jeszcze raz podkreślam, że jedyna zmiana w wynagrodzeniach personelu lekarskiego zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę dotyczyła tylko i wyłącznie dodatku, którego wypłacanie zostało zanegowane przez SN. I co więcej – pomiędzy 2015 i 2018 roku nie był on w Rybniku wypłacany, bo wówczas związki lekarskie uznały wyrok SN. Dziś okazuje się, że część z nich zmieniła zdanie.

 

Pan poseł Maciej Kopiec z trybuny sejmowej raczył stwierdzić, że w poprzednich miejscach pracy byłam oskarżana o mobbing, a już w Rybniku nie wypłacałam należnych dodatków COVID-owych dla pracowników medycznych. Są to twierdzenia nieprawdziwe i naruszające moje dobra osobiste. Informuję, że rybnicki szpital wypłacił do miesiąca maja 2021 roku ponad 33 000 000 złotych dodatku COVID-owego – jeśli następowały opóźnienia, były one związane z weryfikacją deklaracji składanych przez pracowników i terminami wypłat tych sum przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zresztą z posłem Maciejem Kopcem (a także posłem Markiem Krząkałą i Grzegorzem Wolnikiem, radnym samorządu Województwa Śląskiego) miałam okazję się spotkać i rozmawiać o sytuacji rybnickiego szpitala. Rozmowa to jednak za wiele powiedziane – wówczas poseł Kopiec nie miał żadnych pytań, teraz stojąc na mównicy sejmowej odczytał z kartki swoje oświadczenie i… tyle.

 

To wszystko jest jednak mało istotne, bo mnie naprawdę nie interesuje robienie polityki. Zaczęłam pracę w rybnickim szpitalu w połowie grudnia 2020 roku. Strata szpitala tylko za ten rok sięgnęła niemal 34 000 000 zł. W styczniu 2021 roku strata WSS nr 3 w Rybniku wynosiła już 4 494 233, 18 zł, w maju zmniejszyła się do 1 879 736,66 zł. To jest wymierny efekt mojej pracy. Oczywiście, konflikt z grupą lekarzy sprawił, że musieliśmy zawiesić pracę czterech oddziałów. Zawiesić, a nie zamknąć jak często słyszę w przestrzeni publicznej. Naprawdę ciężko pracujemy, żeby powróciły one do naszej placówki jak najszybciej. Wierzę że tak będzie, bo rybnicki szpital to dobre i prestiżowe miejsce pracy.

 

Politycy i posłowie Ziemi Rybnickiej mogą w tym pomóc. I do tego zachęcam, bo ja dla dobra pacjentów jestem gotowa do współpracy ze wszystkimi, bez względu na przekonania polityczne i przynależność partyjną.

 

Ewa Fica

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3

w Rybniku


 


 

WAŻNE dla pacjentów!


Informujemy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku z dniem

 

1 lipca 2021 roku

zawiesza udzielanie świadczeń
z zakresu pediatrii – hospitalizacja realizowanych w 

Oddziale Pediatrycznym

 

Najbliższe placówki medyczne udzielające świadczeń z zakresu pediatrii to:

 • Szpital Miejski w Żorach, ul. Dąbrowskiego 20, tel. 32 43 41 224   

 • Szpital Rejonowy im. dr. Rostka w Raciborzu, ul. Gamowska 3, tel. 538 169 530

 • PP ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
  ul. Plebiscytowa 47, tel. 32 459 24 07,

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, Al. Jana Pawła II 7, tel. 32 478 47 35.

 

 

OTOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA

 

Informujemy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku z dniem

 

1 lipca 2021 roku

zawiesza udzielanie świadczeń
z zakresu otorynolaryngologii dziecięcej – hospitalizacja realizowanych w 

Oddziale Otolaryngologicznym Dziecięcym.

 

Najbliższe placówki medyczne udzielające świadczeń z zakresu otorynolaryngologii dziecięcej to:

 • Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach
  ul. Medyków 16, tel. 32 207 18 00,

 • SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11,
  tel. 32 349 92 65

 • Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu ul. Stefana Batorego 15, tel. 32 281 42 81,

 • Szpital Pediatryczny w Bielsku Białej, ul. Jan Sobieskiego 83, tel. 33 828 40 00.

 

 

OTOLARYNGOLOGIA DOROSŁYCH

 

Informujemy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku z dniem

 

1 lipca 2021 roku

zawiesza udzielanie świadczeń
z zakresu otolaryngologii – hospitalizacja realizowanych w 

Oddziale Otolaryngologicznym

 

Najbliższe placówki medyczne udzielające świadczeń z zakresu otolaryngologii to:

 • Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca w Katowicach, ul. Ziołowa
  45 – 47, tel. 32 359 80 00,

 • SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach, ul. Francuska 20,
  tel. 32 259 12 00,

 • Szpital Rejonowy im dr. J. Rostka w Raciborzu, ul. Gamowska 3, tel. 32 755 50 00,

 • Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach, ul. Tadeusza Kościuszki 1, tel. 32 238 20 91.

 

 

Wykaz pozostałych placówek udzielających świadczeń w ww. zakresie znajduje się na stronie internetowej NFZ: www.nfz.gov.pl

 

Informujemy również, że Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił

 

Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK)

 

Dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 137 200 – otrzymają Państwo niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta.


 


 

Oświadczenie na temat aktualnej sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku

Kiedy w marcu, w związku z katastrofalną sytuacją finansową placówki, byłam zmuszona podjąć decyzję o wypowiedzeniu warunków pracy i płacy dla 79 lekarzy, zdawałam sobie sprawę że czeka nas trudny czas rozmów i negocjacji. Temat lekarzy okazał się bardzo medialny, ale warto podkreślić że oszczędności dotknęły przedstawicieli wszystkich grup zawodowych pracujących w WSS nr 3 w Rybniku. Zdecydowana większość podeszła do sprawy ze zrozumieniem i za to bardzo im dziękuję. Takie podejście zaprezentowała też większość lekarzy i mówią o tym liczby – tylko 16 z nich nie przyjęło ostatecznie nowych warunków pracy i płacy. Jeśli chodzi o rezydentów – z 64 nie przyjęło ich zaledwie pięciu.
 

Spór z grupą lekarzami dotyczył dodatków za tzw. zejścia po dyżurach, których wypłacanie zanegował w 2014 roku Sąd Najwyższy. Od 2018 roku ten nienależny dodatek wypłacany lekarzom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę kosztował budżet naszego szpitala 4 900 000 zł. Suma niebagatelna jeśli weźmie się pod uwagę, że na dzień 31 maja finanse placówki wyglądały tak:
 

- Zobowiązania: 115 314 012,38 zł

- Zobowiązania długoterminowe: 31 794 564,65 zł

- Zobowiązania krótkoterminowe: 83 519 447,73 zł. W tym wymagalne: 27 991 89 zł

- Strata finansowa: 15 880 748,05 zł

Skumulowane straty z lat ubiegłych w wysokości 205 428 684,17 zł i bieżący wynik finansowy wpływają na kapitały własne które są ujemne i wynoszą minus 28 731 670,11 zł.
 

Dla porównania – kontrakt naszego szpitala na rok 2021 wynosi 182 000 000 zł. Szczerze – szpital w Rybniku jest na dziś niewypłacalny, bo kumulują się zobowiązania zaciągnięte w ostatnich kilku latach.
 

Już w styczniu poprosiłam wszystkich ordynatorów o przygotowanie planów naprawczych. Byli oni na bieżąco informowani o wynikach finansowych zarządzanych przez siebie oddziałów i doskonale zdawali sobie sprawę z powagi sytuacji. Wiedzieli, że nie walczymy dziś tylko o lepszy wynik finansowy, walczymy o przetrwanie szpitala w Rybniku.
 

I patrząc na wyniki finansowe placówki w tym roku wydaje się, że zmierzamy w dobrym kierunku. Wciąż jesteśmy na minusie, ale tendencja jest malejąca.
 

- Styczeń 2021 – 4 494 233,18 zł straty

- Luty 2021 – 3 795 982,14 zł straty

- Marzec 2021 – 2 865 276,59 zł straty

- Kwiecień 2021 – 2 845 519,48 zł straty

- Maj 2021 – 1 879 736,66 zł straty
 

Tym bardziej cieszyło mnie, że z czasem kolejni lekarze decydowali się przyjąć nowe warunki pracy i płacy. Dziękuję im raz jeszcze za odpowiedzialną postawę wobec pacjentów i szpitala.
 

Z tymi którzy wciąż byli nieprzekonani rozmawialiśmy, choć oczywiście kilku z nich twierdzi, że było inaczej. Ale przecież w negocjacje aktywnie włączył się Śląski Urząd Marszałkowski – na rzecz porozumienia pracowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, powołany został niezależny mediator, który starał się znaleźć rozwiązanie konfliktu. Do naszej placówki przyjeżdżał członek zarządu Województwa Śląskiego odpowiedzialny za służbę zdrowia. Przedstawiciele lekarzy byli także zapraszani na rozmowy do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Wszystko po to, żeby osiągnąć porozumienie dla dobra pacjentów z Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, którzy leczą się w Rybniku.
 

Żadne z tych działań nie przyniosły efektów w przypadku większości lekarzy zatrudnionych na Oddziale Wewnętrznym 1 z pododdziałem Nefrologii. Poprosiłam więc o mediację wojewódzkiego konsultanta ds. nefrologii – spotkanie w którym uczestniczyli przedstawiciele lekarzy oddziału wewnętrznego odbyło się we wtorek 29 czerwca. Tego samego dnia do sekretariatu szpitala wpłynęło pismo podpisane przez zastępcę kierowniku oddziału chorób wewnętrznych z którego wynikało, że jedynym rozwiązaniem jakie widzą lekarze tego oddziału jest… ewakuacja pacjentów, bo lekarzy od 1 lipca na tym oddziale nie będzie. Taka postawa jest absolutnie niedopuszczalna i uprawnia do zadania kilku pytań: Gdzie w tej całej układance jest pacjent? Czy nienależny dodatek do wynagrodzenia lekarza wypłacany przez szpital jest ważniejszy niż dobro pacjenta? Czy prośba o to, byśmy dali sobie czas na rozmowy o finansach do czasu nowego kontraktowania usług szpitala była nierozsądna? I wreszcie – dlaczego propozycja 14 500 złotych dodatkowych środków na premie dla lekarzy tego oddziału została potraktowana niepoważnie? Dodam, że cztery pierwsze miesiące 2021 roku oddział ten zakończył stratą przekraczającą 2 100 000 zł.
 

Jesteśmy dziś w bardzo trudnym momencie – zawnioskowaliśmy do Wojewody Śląskiego o zawieszenie od dnia 1 lipca oddziałów: pediatrii (do 31 sierpnia), otolaryngologii dziecięcej (do 31 października), otolaryngologii dorosłych (do 31 sierpnia) i oddziału wewnętrznego (do 30 września).
 

W przypadku pozytywnej decyzji będziemy mieli czas na uzupełnienie kadry lekarskiej by spełniać wymagania wynikające z umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. I to jest dla nas najważniejsze zadanie na najbliższe miesiące, bo wszystkim nam zależy na jednym – żeby szpital funkcjonował sprawnie i zapewniał bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańcom całego regionu.

Ewa Fica
Dyrektor WSS nr 3 w Rybnik
 

 Marszałkowski Budżet Obywatelski: Są dwa wnioski dotyczące WSS nr 3 w Rybniku

Zakończył się nabór wniosków w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Województwie Śląskim. Już wiemy, że dwa złożone projekty dotyczą bezpośrednio Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

Pierwszy to projekt zagospodarowania terenów zielonych wokół szpitala. Jeśli otrzymamy dofinansowanie powstanie tu całkiem nowa przestrzeń – pełna kwiatów i krzewów. Będzie także kwietna łąka i całkiem nowe ławki, na których będą mogli odetchnąć nasi pacjenci i ich rodziny. Teren ma być oświetlony ekologicznymi lampami LED, do dyspozycji pacjentów będzie też toaleta. Największą atrakcją tego miejsca będzie tężnia solankowa, a także urządzenia rekreacyjno – sportowe.

- To doskonały pomysł, który ma nie tylko przywrócić terenom zielonym wokół szpitala funkcję rekreacyjną, ale także wykorzystać je w procesie leczenia i rehabilitacji – mówi Ewa Fica, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

Dodajmy, że w 2019 roku na oddziałach naszej placówki leczonych było 35 577 pacjentów. Z usług medycznych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego skorzystało ponad 46 000 mieszkańców regionu rybnickiego. Tak więc gdyby udało się uzyskać finansowanie tego projektu, służyłby on naprawdę dużej grupie osób

Drugim zgłoszonym projektem jest zakup nowoczesnego ambulansu typu A2 – 9-osobowego z możliwością przewozu osoby niepełnosprawnej w pozycji leżącej na potrzeby transportu sanitarnego pacjentów WSS nr 3 w Rybniku. Podniesie on jakość i dostępność do usług medycznych oraz umożliwi skorzystanie z usług medycznych pacjentom, którzy nie mają możliwości samodzielnego dojazdu do Szpitala.

Liczymy, że projekty uzyskają uznanie komisji. Jeśli tak będzie, liczymy na Waszą pomoc kiedy ruszy głosowanie nad projektami budżetu.

 

Rehabilitacja po COVID-19 także w szpitalu w Rybniku!


11 placówek w naszym województwie będzie realizować program rehabilitacji po chorobie COVID-19. Jest wśród nich Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.


 

Dzięki rehabilitacji pacjenci, który chorowali na COVID-19, znacznie poprawią swoją sprawność oddechową - zwiększą wydolność wysiłkową, krążeniową i szybciej powrócą do pełnej sprawności. Rehabilitacja pozytywnie wpłynie również na ich kondycję psychiczną.

- Staraliśmy się o możliwość realizacji tego programu w Rybniku bo wiemy, że pacjenci tego oczekują. Jesteśmy jedyną placówką w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego, która będzie prowadzić to świadczenie - mówi Ewa Fica, dyrektor WSS nr 3 w Rybniku.
 

Skierowanie przepustką do programu

Świadczenia rehabilitacji COVID-19 są realizowane na podstawie skierowania. Wystawi je pacjentowi lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19.

Do rehabilitacji w trybie stacjonarnym i uzdrowiskowym kwalifikowani są pacjenci, u których:

 • stan funkcjonalny w skali Barthel wynosi od 0 do ≤ 60, 3-9 w skali oceny funkcjonalnej (0-10), z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej MRC (0-5), lub

 • spadek saturacji w czasie wysiłku jest powyżej 5% wartości wyjściowej, stan funkcjonalny w skali Barthel wynosi od 0 do ≤ 60, lub

 • występuje zespół słabości nabyty podczas pobytu na OIT (ang. ICUAcquired Weakness), 3-9 w skali oceny funkcjonalnej (0-10), z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej MRC (0-5).

WAŻNE!

Aktualnie rehabilitowani pacjenci, osoby zakwalifikowane do rehabilitacji lub, które otrzymały skierowanie na dotychczasowych zasadach (przed 7 maja br.), będą mogły dokończyć rozpoczętą rehabilitację lub rozpocząć ją na dotychczasowych zasadach.
 

Nawet 6 tygodni na powrót do pełni sił

Program gwarantuje od 2 do 6 tygodni kompleksowej rehabilitacji po chorobie COVID-19. Do programu będzie można dołączyć do 6 miesięcy od zakończenia leczenia związanego z COVID-19.

Lekarz podejmie decyzję o skierowaniu pacjenta do programu na podstawie wyników kilku badań:

 • RTG klatki piersiowej z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby

 • Aktualna morfologia, OB, CRP (białko ostrej fazy)

 • EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby COVID-19.

Na jakie świadczenia mogą liczyć pacjenci w trakcie rehabilitacji?

Kompleksowy program rehabilitacji postcovidowej obejmuje m.in.:

 1. kinezyterapię ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń efektywnego kaszlu, ćwiczeń ogólnousprawniających, ćwiczeń na wolnym powietrzu;

 2. opukiwanie i oklepywanie klatki piersiowej, drenaże ułożeniowe;

 3. inhalacje indywidualne (solankowe - haloterapia, mineralne, lekowe) lub okołotężniowe lub nadmorskie albo subterraneoterapia;

 4. terenoterapię, treningi marszowe;

 5. balneoterapię – według indywidualnych wskazań, w tym:

 • wodne kąpiele balneologiczne (o stopniowanej temperaturze), w szczególności kąpiele kwasowęglowe

 • i/lub gazowe kąpiele CO₂

 • i/lub okłady z pasty borowinowej;

 1. masaż – według indywidualnych wskazań;

 2. hydroterapię, fizykoterapię – według indywidualnych wskazań;

 3. treningi relaksacyjne;

 4. edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym np. naukę prawidłowej techniki używania inhalatorów, eliminację nałogów i innych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, prozdrowotną zmianę stylu życia;

 5. leczenie dietetyczne – według indywidualnych wskazań;

 6. wspomaganie rehabilitacyjne schorzeń współistniejących.

Rehabilitowany pacjent ma prawo do konsultacji z personelem medycznym oraz może skorzystać z profesjonalnej terapii psychologicznej. Ponadto każda placówka uczestnicząca w programie zapewnia pacjentom badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne, które są niezbędne do uzyskania najlepszych rezultatów programu leczenia.
 

Kiedy będzie wiadomo, że rehabilitacja przynosi efekty?

Przez cały okres rehabilitacji pacjent jest pod opieką lekarską i pielęgniarską. Personel medyczny stałe kontroluje postępy w powrocie pacjenta do pełni sprawności po przebytej chorobie.

O tym, czy pacjent dochodzi do pełni sił dzięki rehabilitacji, decyduje porównanie wyników badań i testów, które przeprowadza się na początku i na zakończenie leczenia.

Mowa o:

 • teście wysiłkowym na początku i na końcu leczenia (test na ergometrze rowerowym lub test na bieżni ruchomej lub test 6-minutowego marszu) z oceną tolerancji wysiłkowej

 • ocenie nasilenia duszności na początku i na końcu leczenia (w skali nMRC)

 • spirometrycznej ocenie czynnościowej układu oddechowego na początku i na końcu leczenia

 • ocenie stanu odżywienia (BMI oraz w skali NRS 2002 lub SGA) na początku i na końcu leczenia

 • ocenie funkcjonalnej (w skali Barthel) na początku i na końcu leczenia.

 

O przyszłości szpitala w rybnickim magistracie


Dziś w rybnickim Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie w którym uczestniczyli prezydent Piotr Kuczera, jego zastępca Piotr Masłowski i Ewa Fica, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Rozmawiano o bardzo trudnej sytuacji finansowej placówki ale także o jej przyszłości, która została zarysowana w programie naprawczym zaakceptowanym już przez Śląski Urząd Marszałkowski.


 

- Zapewniłam prezydenta, że nie ma planów likwidacji oddziału pediatrii. Taka wiadomość pojawiła się wczoraj. To bzdura, dementuję zdecydowanie. Nie ukrywam jednak, że analizujemy poziom obłożenia łóżek na poszczególnych oddziałach i być może podejmiemy decyzję o zmniejszeniu ilości łóżek na niektórych z nich. Taką decyzję sugerują już zresztą od kilku lat audytorzy badający sytuację w naszej placówce – mówi Ewa Fica, dyrektor WSS nr 3 w Rybniku.


 

- Zapytałem wprost o zamiar likwidacji pediatrii, zostałem zapewniony, że takich planów nie ma. W ramach racjonalizacji ilości łóżek - tu jakieś działania będą podejmowane, ale absolutnie nie możemy mówić o likwidacji pediatrii w Rybniku. Uzyskałem w mojej opinii bardzo jasną deklarację pani dyrektor, że pediatria zostaje w Rybniku – mówi Piotr Kuczera.


 

Dyrektor szpitala zadeklarowała także chęć spotkania radnymi Rady Miasta Rybnika, by szczegółowo przedstawić sytuację finansową i organizacyjną placówki. - Nie mam z tym żadnego problemu. Kilka dni temu zrobiłam to podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach – mówi Ewa Fica i dodaje: - Rozmawialiśmy też z prezydentem o rozwoju oddziałów onkologii, kardiologii i uruchomieniu oddziały rehabilitacji pocovidowej, które mamy w planach. 


 

Dodajmy, że w programie naprawczym szpitala jest tez mowa o utworzeniu kolejnych poradni, które będą dedykowane oddziałom funkcjonującym w rybnickiej placówce. - To pozwoli, byśmy prowadzili pacjenta od początku do końca. Od momentu pierwszej porady lekarskiej do zakończenia etapu leczenia – mówi dyrektor WSS nr 3 w Rybniku.

 

Posiedzenie WRDS dotyczące sytuacji w rybnickim szpitalu Sprawa wypowiedzeń warunków umów o pracę dla personelu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rybniku zdominowała obrady Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

Placówka znajduje się w niezwykle trudnej sytuacji finansowej, a jednym z koniecznych rozwiązań są oszczędności. Szpital otrzymuje wsparcie Urzędu Marszałkowskiego, ale skala zadłużenia jest ogromna. Lekarze nie chcą jednak zgodzić się na zmianę warunków pracy. O dialog i rozmowy zaapelował szef śląskiej „Solidarności”, Dominik Kolorz.
 

Sytuacja placówki jest katastrofalna, zaś wysokie wynagrodzenia, w tym gratyfikacje za tzw. „zejścia z dyżurów” potęgują problem. Misję ratowania finansów szpitala powierzono kilka miesięcy temu nowej dyrektor, Ewie Ficy.
 

- Zastałam szpital w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Rok 2020 to wynik finansowy o 33 miliony 800 tys. zł straty – tylko za jeden rok! Na ostatni dzień grudnia krótkoterminowych zobowiązań było na 69 milionów, a długoterminowych na 39 milionów. Mamy również pożyczki, które zostały dużo wcześniej zaciągnięte na prawie 40 milionów złotych. Jeżeli nie będziemy płacić tych rat, to grozi nam zajęcie kontraktu. Mamy również układ ratalny z ZUS pochodzący sprzed moich czasów, bo w tej chwili płacimy normalnie. ZUS to jest 21 milionów do zapłacenia – sygnalizowała dyrektor Ewa Fica już w marcu podczas specjalnej konferencji prasowej.
 

- Pamiętajmy, że nie mówimy o wypowiedzeniach umów o pracę, jak to często jest przedstawiane, a o wypowiedzeniu warunków płacy. To jest wypowiedzenie porozumienia, które zawarły dwa związki zawodowe z byłą dyrektor szpitala. Wypowiedzenia dotyczą tzw. „zejścia z dyżurów”, które były gratyfikowane. Natomiast uchwałą Sądu Najwyższego z 2014 roku jest jednoznaczne stwierdzone, że za „zejście po dyżurze” pobieranie wynagrodzenia jest niezasadne, bo to jest czas, który nie został przepracowany. Takie porozumienie zostało podpisane przez Związek Zawodowy Lekarzy i Anestezjologów w marcu 2018 roku. Z tego porozumienia wynika, że można je wypowiedzieć z okresem jednego miesiąca. My rozłożyliśmy to w czasie, dając np. trzymiesięczny okres  – przypomniała podczas czwartkowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego dyrektor szpitala, zaznaczając, że jest gotowa do dialogu i rozmów. Szpital otrzymuje wsparcie, tyle że sytuacja w rybnickiej „trójce” przerasta możliwości budżetowe województwa.
 

– Szpitale są zadłużone ogółem na 203 mln zł. Na pokrycie strat mamy 75 mln zł. Placówka w Rybniku wymaga tej pomocy najbardziej, ale też nie możemy zapominać o innych podległych nam szpitalach – mówiła Izabela Domogała, członek zarządu województwa.
 

- Sytuacja w rybnickim szpitalu jest na pewno trudna. Do tego COVID-19 diametralnie zmienił system opieki zdrowotnej. Szpital w Rybniku otrzymuje wsparcie samorządu województwa. W latach 2018-2020 przekazaliśmy 49,2 mln zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, 9,7 mln zł na inwestycje. Z funduszy UE pozyskaliśmy 22,4 mln zł – przypomniał marszałek województwa, Jakub Chełstowski.
 

Obecny na obradach WRDS, szef śląskiej „Solidarności” Dominik Kolorz podkreślił, że sytuacja szpitala to nie jest efekt nowych rządów w ciągu ostatnich paru miesięcy, jak mogłyby sugerować niektóre przekazy medialne.
 

– Problemy narastały przez lata i nikt ich nie rozwiązywał. Zimną wodę w kranach i dziurawe kaloryfery pamiętam jeszcze z 2016 roku, bo akurat zdarzyło mi się przebywać na kilka razy na oddziałach szpitala, ale nie w roli związkowego mediatora lecz pacjenta – mówił Kolorz, który z mównicy zaapelował do lekarzy i pielęgniarek, aby usiedli do rozmów z dyrekcją szpitala i wspólnie poszukali rozwiązania.
 

- Skoro wszyscy mówimy jednym głosem, a wspólnym mianownikiem jest dobro pacjenta, liczę na rozsądek. Mam już sygnały, że część lekarzy wycofa się z decyzji o nieprzyjęciu nowych warunków, co wiązałoby się z odejściem z pracy. Apeluję: nie straszmy pacjentów. Problemy tutaj narastały przez lata, a nie przez te kilka miesięcy odkąd tu jestem. Moim obowiązkiem jako dyrektora jest przywrócenie szpitalowi płynności finansowej. Dajmy sobie czas i zaufanie. Mamy program naprawczy, który nie mam wątpliwości, przyniesie dobry skutek. Jeśli naprawdę zależy nam na wspólnym dobru, o przyszłość rybnickiego szpitala będę spokojna – konkluduje Ewa Fica.
 

Pracownicy szpitala, którym zmieniono warunki pracy mają czas na podjęcie decyzji o ich przyjęciu lub odmowie do 30 czerwca.

Źródło: slaskie.pl
 
Czy lekarze szpitala w Rybniku chcą kompromisu? Umówili się na spotkanie i nie przyszli

Nie doszło do spotkania przedstawicieli lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, Ewy Ficy, dyrektorki placówki oraz Izabeli Domogały, członka zarządu województwa śląskiego, odpowiadającej za resort ochrony zdrowia. Protestujący lekarze nie przyszli na umówione spotkanie, mimo że wcześniej potwierdzili obecność.
 

Sprawa dotyczy zmian, jakie czekają szpital w ramach realizacji programu naprawczego. Lekarze dostali wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy gwarantujących im wynagrodzenie za tak zwane zejścia po dyżurach, czyli za czas, w którym nie świadczą pracy. - Takie wynagrodzenie jest niezgodne z prawem – podkreśla Ewa Fica powołując się na wyrok Sądu Najwyższego z 2014 roku. - Parę lat temu wypłacanie tego składnika wynagrodzenia było powszechne, dziś już się go nie stosuje.
 

Dyrektor Ewa Fica podkreśla, że na zaprzestaniu wypłat nienależnych świadczeń pozwoli zaoszczędzić około 1,5 miliona zł rocznie. Dla placówki, której strata własna z ubiegłych lat przekracza 171 mln zł, to znacząca suma.

- Przejęłam szpital w grudniu 2020 roku z długami i stratą finansową mówi. - Nie mogę pozwolić sobie na wypłacanie jednej grupie zawodowej ekstra bonusów. Pozostałe warunki pracy i płacy pozostają bez zmian. Lekarze korzystają ze wszystkich przywilejów, jakie daje praca na etacie – podkreśla. - Niestety, nie trafiają do nich żadne argumenty, domagają się wypłat dodatków za zejścia z dyżurów i grożą odejściem z pracy.
 

45 z 46 lekarzy etatowych złożyło oświadczenie, że nie zgadzają się z zaproponowane przez dyrekcję nowe warunki zatrudnienia. Wysłali je do władz miejskich i wojewódzkich.
 

- Zarząd województwa nie jest stroną w tym sporze, jednak zawsze jesteśmy otwarci na rozmowy – mówi Izabela Domogała, członek zarządu województwa śląskiego. - Kiedy dochodziły do nas sygnały, że lekarze chcą się spotkać i rozmawiać z zarządem, zaprosiłam przedstawicieli zatrudnionych w WSS nr 3 w Rybniku lekarzy oraz panią dyrektor na spotkanie. Kiedy rozmawia się na terenie innym niż własne miejsce pracy, łatwiej powstrzymać emocje i dojść do porozumienia. Szpital jest w bardzo złej kondycji finansowej, a nowe warunki pracy dla lekarzy są jednym z elementów planu naprawczego. Tym bardziej, że wypłacany dodatek za tak zwane zejścia z dyżurów jest niezgodny z prawem. Brak przedstawicieli na dzisiejszym spotkaniu jest dla mnie niezrozumiały.

 Oświadczenie

W nawiązaniu do wczorajszej publikacji portalu rybnik.com.pl pt. „Parodia! Szpital ma sprzęt do testowania za prawie 1 mln zł. Wysyła próbki do Katowic” na temat braku testów PCR w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku chciałabym wyjaśnić że:
 

- Urządzenie GeneExpert XVI, na które w roku 2020 WSS nr 3 otrzymał środki od Urzędu Miasta Rybnika, obsługuje tylko i wyłącznie JEDEN rodzaj testów dedykowany tej marce.
 

- Na terytorium Polski tylko JEDNA firma zajmuje się dystrybucją testów do urządzenia GeneExpert XVI. Firma ta, w związku z narastającym od listopada 2020 roku zadłużeniem WSS nr 3 w Rybniku za dostarczone wcześniej testy, odmówiła dalszych dostaw.
 

- 15 kwietnia 2021 roku rybnicki szpital spłacił 120 000 złotych zaległości. Mieliśmy nadzieję, że spowoduje to odblokowanie dostaw testów i byliśmy gotowi resztę zaległości wynoszącą 836 000 złotych, spłacić w ratach. Firma zażądała jednak natychmiastowej spłaty całości zadłużenia, na co w chwili obecnej WSS nr 3 nie posiada środków. W efekcie szpital pozostał z urządzeniem i bez testów, które to urządzenie może obsługiwać. Dodam też, że firma ta wiele razy odmawiała udziału w ogłaszanych przez WSS nr 3 postępowaniach przetargowych.
 

- Jeśli chodzi o kwestię płatności za testy poruszaną przez anonimowych lekarzy we wspomnianym artykule – fakt, są one refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tak więc szpital musi je zakupić z własnego budżetu i oczekiwać na przekazanie środków z refundacji. W przypadku firm dostarczających leki sytuacja wygląda tak, że akceptują one i rozumieją fakt późniejszego terminu płatności związanego z dynamiką przepływu środków pomiędzy NFZ i szpitalem - zgadzają bądź na układ ratalny, bądź opóźnienie terminu płatności. W przypadku firmy dostarczającej testy do urządzenia GeneExpert XVI od pewnego czasu takiego zrozumienia nie było.
 

- W chwili obecnej proces testowania pacjentów zapewnia nam firma Gyncentrum z Katowic. Do szpitala dotarło też 300 testów antygenowych, które zostały tu skierowane za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z Agencji Rezerw Materiałowych. Oznacza to, że pacjenci naszego szpitala są w pełni zabezpieczeni.
 

- Dla każdego kto zajmował się zarządzaniem oczywiste jest, że mając w bilansie bieżącym 21 000 000 złotych zobowiązań wymagalnych (a tyle miał na dzień 20.04.2021 WSS nr 3 w Rybniku), w pierwszej kolejności regulować należy zobowiązania zabezpieczone układami ratalnymi (w wypadku opóźnień mogą zostać zerwane) i te grożące zablokowaniem konta szpitala. W przypadku naszej placówki takie zobowiązania pochodzą sprzed kilku lat. Dodam, że jednym z większych układów ratalnych w zarządzanej przeze mnie placówce jest ten z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, gdzie zaległości wynoszą 16 000 000 złotych. Od trzech miesięcy zadłużenie wobec ZUS się nie powiększa – płacimy na czas zarówno ratę układu jak i zobowiązania bieżące.
 

- Chciałabym, abyśmy wszyscy spojrzeli na sytuację finansową rybnickiego szpitala rozsądnie i zrozumieli skalę problemów, z którymi codziennie mierzy się WSS nr 3. Wszyscy, czyli pracownicy (w tym lekarze) WSS nr 3, przedstawiciele samorządu, parlamentarzyści regionu rybnickiego i dziennikarze, którym powinno także leżeć na sercu bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
 

Dlatego powtarzam raz jeszcze – musimy wszyscy wziąć na siebie odpowiedzialność za placówkę, która dziś tak naprawdę nie ma płynności finansowej. Ma natomiast wielkie zobowiązania wobec pacjentów. I one powinny być dla nas najważniejsze.
 

Ewa Fica

Dyrektor WSS nr 3 w Rybniku

 
Oświadczenie ws. szczepień poza kolejnością w WSS nr 3 w Rybniku

Dnia 7 kwietnia dotarła do mnie informacja,
że jeden z lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 jednoosobowo podjął decyzję o szczepieniu przeciwko COVID-19 osób z rodzin pracowników naszej placówki. Wyjaśniam - były to osoby nie ujęte w harmonogramie szczepień, a więc nie powinny na tym etapie przyjmować szczepionki.


Natychmiast skontaktowałam się ze wspomnianym lekarzem i nakazałam mu przerwanie tego procederu. O sytuacji powiadomiony został Śląski Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki w Katowicach, a także Narodowy Fundusz Zdrowia.


Niedopuszczalne jest bowiem łamanie zasad Narodowego Programu Szczepień i tworzenie grupy uprzywilejowanej, która może przyjąć szczepionkę poza obowiązującym harmonogramem. To najzwyczajniej w świecie nieuczciwe tym bardziej, że lista zainteresowanych jest długa i czekają oni na swoją kolej czasami nawet kilka tygodni.


Nie przekonuje mnie tłumaczenie lekarza który twierdzi, że podjął taką decyzję „by szczepionka się nie zmarnowała”. W czwartek 8 kwietnia, czyli dzień po przerwaniu tego procederu udało się bowiem powiadomić i zaszczepić dodatkowe osoby, które były ujęte w kalendarzu szczepień populacyjnych.


Pozostaje mi tylko przeprosić naszych pacjentów za to co się stało i zapewnić, że w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku nie będzie miejsca na takie naganne praktyki. Dodam, że wobec lekarza zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe – pracują już nad tym nasi prawnicy.
 

Ewa Fica

dyrektor WSS nr 3 w Rybniku

 


Ruszył nabór wniosków do III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Rusza III edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy województwa śląskiego, ponownie jak w poprzednich edycjach, będą mieli do dyspozycji 10 milionów złotych. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach MBO podzielone są na dwie pule: EKO (5 mln zł) oraz REGIO (5 mln zł).
 

W ramach puli EKO mogą być zgłaszane zadania spełniające łącznie poniższe warunki:

1. mają dominujący charakter ekologiczny;

2. wpływają na poprawę środowiska naturalnego;

3. służą rozwojowi całego Województwa.
 

W ramach puli REGIO bez zmian pozostaje podział oraz liczba grup powiatów. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać zadania o różnym charakterze, mieszczące się w granicach zadań własnych województwa.
 

Środki dla poszczególnych podregionów zostały, zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego, podzielone w następujący sposób:

 • Podregion nr 1 – powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała: 15% (750 000 zł),

 • Podregion nr 2 – powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy: 15% (750 000 zł);

 • Podregion nr 3 – powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miasta na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory: 16% (800 000 zł);

 • Podregion nr 4 – powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Gliwice: 15% (750 000 zł);

 • Podregion nr 5 – miasta na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Zabrze: 13% (650 000 zł);

 • Podregion nr 6 – powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa: 11% (550 000 zł);

 • Podregion nr 7 – powiaty: będziński, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec: 15% (750 000 zł).

Szacunkowa wartość zadań zgłaszanych przez mieszkańców województwa w ramach MBO:

1) w przypadku zadań w puli EKO nie będzie mogła być niższa niż 100 000 zł, ale nie wyższa niż 25% dostępnych w puli EKO środków;

2) w przypadku zadań w puli REGIO nie będzie mogła być niższa niż 20 000 zł, ale nie wyższa niż 50% dostępnych w puli REGIO środków dla danego podregionu.

Poza powyższymi wprowadzono również inne zmiany mające charakter porządkowy dotychczasowych regulacji prawnych.
 

Aby zgłosić zadanie należy wypełnić formularz za pomocą generatora eBO, który jest dostępny na stronie bo.slaskie.pl w zakładce Zgłoś zadanie. Następnie wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć (pocztą, osobiście lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (lub jednostek zamiejscowych w Częstochowie i Bielsku-Białej) wraz z listą poparcia oraz, w przypadku zadań inwestycyjnych lub infrastrukturalnych, oryginałem zgody władającego obiektem lub terenem na realizację zadania.
 

Nabór wniosków, zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Śląskiego harmonogramem, trwa do 16 maja.
 

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej bo.slaskie.pl, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

 


Funkcjonowanie kardiologii w rybnickim szpitalu niezagrożone

Nie spełniły się czarne wizje mówiące o tym, że oddział kardiologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 od kwietnia przestanie funkcjonować, a pacjenci zostaną bez opieki. Po serii rozmów lekarzy tego oddziału z dyrekcją placówki doszło do porozumienia.
 

- Zostaje z nami cały zespół kardiologii. Bardzo się cieszę i jednocześnie dziękuję im za profesjonalne podejście do rozmów. Czuliśmy na sobie dużą odpowiedzialność, bo w czasie pandemii leczymy przecież pacjentów z całego regionu – przekonuje Ewa Fica, dyrektor WSS nr 3 i dodaje: - Teraz wszyscy mogą być spokojni. Leczymy dalej.
 

Na kardiologii zmieni się tylko jedno – ordynatorem oddziału będzie dr Marcin Szozda. Od 1 kwietnia zastąpi on na tym stanowisku dr. Wojciecha Kreisa.
 

- Nowemu ordynatorowi życzę wielu sukcesów w pracy i nie mam wątpliwości, że to doskonały wybór. Zresztą wynika on ze wskazania lekarzy pracujących na tym oddziale, bo to oni wybrali go na to stanowisko. Natomiast doktorowi Kreisowi bardzo dziękuję za dotychczasową pracę w naszym szpitalu – mówi Ewa Fica.
 

Dodajmy, że rybnicka kardiologia od początku 2021 roku przyjęła około 380 pacjentów, wykonano 300 zabiegów. Na oddziale jest 28 łóżek, a o pacjentów dba 20 pielęgniarek i oddziałowa. W pracowni hemodynamiki pracują dodatkowo cztery pielęgniarki i tyle samo techników.

 
Nasza pediatria wciąż zadziwia i zachwyca!

Na tym oddziale dziec

Dla pacjentówINFORMACJA W SPRAWIE ZASAD ODWIEDZIN W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA


 

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym związanym z Koronawirusem, w celu poprawy bezpieczeństwa pacjentów i personelu w Szpitalu:

1)      Wprowadza się zakaz odwiedzin w szpitalu. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta Ordynator /Kierownik oddziału lub lekarz dyżurny może wyrazić zgodę na krótkotrwałe odwiedziny przez jednego członka rodziny.

2)      Pacjent może kontaktować się na zewnątrz wyłącznie drogą telefoniczną.

3)      Rzeczy osobiste pacjenta należy zredukować do minimum – przedmioty przechowywać w szafce przyłóżkowej.

4)      Pacjent ma możliwość otrzymania paczki z zewnątrz za pośrednictwem personelu szpitala. Paczka powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem pacjenta i nazwą oddziału.

5)      Wprowadza się zakaz samodzielnego opuszczania oddziału.

6)      Zabrania się siadania na łóżkach innych pacjentów i łóżkach wolnych jak również odwiedzania pacjentów na innych salach.

7)      Ogranicza się udzielanie komunii świętej chorym w salach. W razie potrzeby kontakt z Kapelanem umożliwiają pielęgniarki/położne.

8)      Zawiesza się prawo do dodatkowej opieki sprawowanej przez osoby bliskie.

 Dodatkowo informujemy, iż Pacjenci przebywający w Szpitalu mają obowiązek przestrzegania zasad wynikających z przepisów prawa oraz ujętych w regulaminach organizacyjnych oddziałów. Ponadto pacjentom zaleca się:

1)      przebywanie w wyznaczonych salach, korzystanie tylko z wyznaczonej łazienki i toalety,

2)      unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi chorymi

3)      w czasie rozmowy z personelem pacjent zobowiązany jest do założenia maseczki,

4)      przestrzeganie zasad higieny osobistej – należy często myć i dezynfekować ręce,

5)      unikania spożywania pokarmów otrzymanych z zewnątrz, nie wolno dzielić się posiłkami z innymi chorymi,

6)      podczas kaszlu należy zasłaniać usta i nos jednorazową chusteczką, oraz po każdym jej użyciu zdezynfekować ręce

 


 

Globe_tile_icon
Szpital on-line

Możesz korzystać z rezerwacji on-line.

Załóż konto na portalu,
wybierz poradnię
i zarezerwuj wizytę przez Internet!

Pointer_tile_icon
Jak nas znaleźć

SPZOZ
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3
ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik

tel: 32-42-91-251
fax: 32-42-28-272
email: szpital@szpital.rybnik.pl